Illustration av förslaget. Bild: Sweco

Djurgården 1:38 (Beckholmen)

Djurgården
Planerat

Kungl. Djurgårdens förvaltning har ansökt om att en detaljplan upprättas för Beckholmen. Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra fortsatt användning av Beckholmen för såväl kommersiell som kulturhistorisk varvsverksamhet.

Projektfakta

Vad?

Detaljplaneförslag med huvudsyfte att möjliggöra fortsatt användning av Beckholmen för kommersiell och kulturhistorisk varvsverksamhet.

Varför?

Beckholmen är en ö som ligger i Stockholms inlopp, söder om södra Djurgården. Verksamhet med anknytning till sjöfart och handel har kontinuerligt bedrivits på ön sedan 1600-talet. I dag finns varvsverksamhet med såväl kommersiell som kulturhistorisk inriktning på Beckholmen. Varvsverksamheten på Beckholmen är viktig för Stockholm som sjöfartstad. Det kommersiella varvet är det enda i regionen med tillräcklig kapacitet i fråga om torrdockor för att reparera och underhålla stora fartyg. Vid en olyckshändelse eller ett haveri är det av stor vikt att det finns ett varv med god funktion i området.Många mindre fartyg är beroende av varvet eftersom de inte får gå över öppet vatten till andra reparationsvarv.

När?

Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett tjänsteutlåtande med rubriken ”Ställningstagande inför samråd och remiss med anledning av parallella uppdrag för ny varvsbyggnad på Beckholmen”. Tjänsteutlåtandet var utarbetat i dialog med planbeställaren Djurgårdsförvaltningen. På begäran av Djurgårdsförvaltningen beslöt stadsbyggnadsnämnden den 12 december 2013 att ärendet skulle utgå. Planprocessen har därefter varit vilande.

Vem?

Kungl. Djurgårdens förvaltning har ansökt om att en detaljplan upprättas för Beckholmen. Förvaltningen har efter samråd med berörda intressenter tagit fram ett förslag till framtida disposition av ön.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Nyheter

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden