Karta med detaljplaneområde inritat
Karta med detaljplaneområde inritat

Del av Åkeshov 1:1

Nockeby
Planerat

I förlängningen av Gustav III:s väg mot Drottningholmsvägen, bredvid Nockebyskogen, planeras sex mindre flerbostadhus med cirka 90 lägenheter.

Projektfakta

Vad?

Planförslaget innebär en förtätning av Stockholm nära en i Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm utpekad tyngdpunkt – Brommaplan. Området ligger cirka 1 kilometer från Brommaplan, där det finns god tillgång till service och goda kollektivtrafikförbindelser.

Varför?

Förslaget möjliggör byggnation av sex mindre flerbostadshus i fyra våningar samt en indragen takvåning. Totalt ryms cirka 90 lägenheter.

Till bostäderna byggs en lokalgata från Åkeshovsvägen och Gustav III:s väg, som och löper parallellt med Drottningholmsvägen innanför befintlig cykelväg.Bebyggelsen följer skogsbrynet och är varsamt anpassad till terrängen för att inte skada de Geermoränerna. Byggnaderna placeras i huvudsak på öppen gräsmark och på Gustav III:s väg. Marken mellan och bakom byggnaderna ansluts mot befintlig naturmark genom att mjukt släntas ut.

Parkering ordnas som kantstensparkering längs gatan, markparkering och i garage.

Cykelparkering ordnas inom fastigheten.

När?

Planområdet markanvisades den 11 december 2008 till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Plansamråd ägde rum 13 februari 2013 till 10 april 2013. Vid stadsbyggnadsnämndens möte 14 november 2013 godkändens redovisningen av samråd och nämnden beslutade om inriktningen för det fortsatta arbetet. Granskning ägde rum mellan 11 december 2013–22 januari 2014. Förslaget reviderades och skickades ut på remiss 25 april–23 maj 2016.

Vem?

Stockholms stad tillsammans med Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Arkitekt: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB. 

Bildgalleri

Ny bebyggelse. Vy längs Gustav II:s väg Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Ny bebyggelse. Vy längs Gustav II:s väg Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Vy längs Gustav III:s väg. Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Vy längs Gustav III:s väg. Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Perspektiv över planerad bebyggelse. . Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Perspektiv över planerad bebyggelse. . Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
Situationsplan. Perspektiv över planerad bebyggelse. . Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB.
Situationsplan. Perspektiv över planerad bebyggelse. . Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Pettersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Savås

Projektledare, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden