Dalen 13

Gamla Enskede
Planerat

Ett lamellhus med cirka 50 studentlägenheter byggs på platsen för en grusad bollplan och befintlig miljöstuga rivs och ersätts med en ny. En ny mindre konstgräsplan ersätter den tidigare bollplanen.

Projektfakta

Vad?

Cirka 50 studentbostäder i lamellhus strax norr om Dalens centrum.

Varför?

Idag finns inga studentbostäder i området som ligger i den utbyggda tunnelbanans influensområde.

När?

  • Samråd hölls 21 maj – 2 juli 2015
  • Granskning planeras till 2017
  • Antagande planeras till 2016

Vem?

Svenska Bostäder och Stockholms stad. Planområdet är beläget i västra kanten av stadsdelen Dalen, strax intill Dalens centrum och Sandsborgs tunnelbanestation. Planområdet utgörs till största delen av en grusad bollplan på fastigheten Enskede Gård 1:1 samt en infartsgata med tillhörande vändplan/lastgård på fastigheten Dalen 13. Planområdet omfattar cirka 3 400 kvadratmeter.

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Nya bostäder vid Dalens centrum

Stadsbyggnadsprocessen

Stockholm växer. Det finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och att utöka servicen. Ett förslag om ett bygge tas fram, ofta av staden men även av byggbolag eller arkitekter. Under samrådsperioden får alla bidra med synpunkter på planerna. Inkomna synpunkter och idéer, olika regler, behov och så vidare, avgör var och hur staden ska bygga. 

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.