Cyklister på cykelbanan vid Ulvsundavägen
Ulvsundavägen
Projekt Pågående

Cykel- och gångbanor byggs ut på Ulvsundavägen

Ulvsunda, Ulvsunda industriområde

Ulvsundavägen är en viktig länk i det regionala cykelvägnätet och ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Varje dygn passerar cirka 1100 cyklister. Därför vill Stockholms stad öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för gående och cyklister.

Projektfakta

Utbyggnad av dubbelriktade gång- och cykelbanor och bättre busshållplatser

För att göra det enklare och säkrare att cykla längs Ulvsundavägen planerar Stockholms stad, att i enlighet med stadens cykelplan, bygga ut och förnya dubbelriktad gång- och cykelbana mellan infarten till Bromma flygplats och Köpsvängen samt från Ulvsundaplan till Kvarnbacksvägen. Dessutom ska korsningar tillgänglighetsanpassas och bli säkrare för cyklister och gående, busshållsplatser ska få en bättre utformning och belysningen förbättras.

För att göra det lättare att passera vid Ulvsundaplan kommer gatan som går parallellt med Drottningholmsvägen mellan Alviksplan och Ulvsundaplan att dubbelriktas för cyklister. Tillsammans med Stockholm konst har vi tagit fram ett förslag på konstnärlig utsmyckning mellan infarten mellan infarten till Bromma Blocks och Köpsvängen.

Bättre framkomlighet och tillgänglighet för gående och cyklister

Framkomligheten och trafiksäkerheten behöver förbättras för cyklister på Ulvsundavägen.

Syfte med de åtgärder som genomförs är att:

  • Öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs sträckan och berörda korsningar
  • Förbättra sikten för cyklister
  • Skapa tydligare separation mellan gångbana och cykelbana
  • Förbättra belysningen längs med cykelbanan

Projektet pågår 2017–2018

Byggstart juni 2017. Klart hösten 2018.

En signalreglerad korsning på Ulvsundavägen vid Margretelundsvägen byggdes under 2016.

Genomförs av staden

Stockholms stad utför arbetet.

Påverkan i närområdet

Trafikpåverkande arbeten på Ulvsundavägen, förbi Bromma Blocks

I juni startade bygget av en den dubbelriktade gång- och cykelbana mellan Köpsvängen och infarten till Bromma flygplats.

Under perioden fredagen den 14 juli klockan 07.00 till och med i mitten av augusti 2017 kommer ett körfält i riktning mot Ulvsundaplan (söderut), förbi Bromma Blocks, stängas av på grund av utbyggnaden av gång- och cykelbanan.

Detta innebär att på en sträcka av cirka 400 meter längs Ulvsundavägen, mellan Köpsvängen och Karlsbodavägen, är endast ett körfält öppet för södergående trafik. Påverkan på trafiken beräknas under högtrafik. Norrgående riktning har två öppna körfält.

Gång och cykeltrafiken leds om, vilket skedde redan vid byggstarten i juni.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad