Cyklister på cykelbanan vid Ulvsundavägen
Ulvsundavägen
Projekt Pågående

Cykel- och gångbanor byggs ut på Ulvsundavägen

Ulvsunda, Ulvsunda industriområde

Ulvsundavägen är en viktig länk i det regionala cykelvägnätet och ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Varje dygn passerar cirka 1100 cyklister. Därför vill Stockholms stad öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för gående och cyklister.

Projektfakta

Utbyggnad av dubbelriktade gång- och cykelbanor och bättre busshållplatser

För att göra det enklare och säkrare att cykla längs Ulvsundavägen planerar Stockholms stad, att i enlighet med stadens cykelplan, bygga ut och förnya dubbelriktad gång- och cykelbana mellan infarten till Bromma flygplats och Köpsvängen samt från Ulvsundaplan till Kvarnbacksvägen. Dessutom ska korsningar tillgänglighetsanpassas och bli säkrare för cyklister och gående, busshållplatser ska få en bättre utformning och belysningen förbättras.

För att göra det lättare att passera vid Ulvsundaplan kommer gatan som går parallellt med Drottningholmsvägen mellan Alviksplan och Ulvsundaplan att dubbelriktas för cyklister. Tillsammans med Stockholm konst har vi tagit fram ett förslag på konstnärlig utsmyckning mellan infarten mellan infarten till Bromma Blocks och Köpsvängen.

Bättre framkomlighet och tillgänglighet för gående och cyklister

Framkomligheten och trafiksäkerheten behöver förbättras för cyklister på Ulvsundavägen.

Syfte med de åtgärder som genomförs är att:

  • Öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs sträckan och berörda korsningar
  • Förbättra sikten för cyklister
  • Skapa tydligare separation mellan gångbana och cykelbana
  • Förbättra belysningen längs med cykelbanan

Projektet pågår 2017–2018

Arbetena startade i juni 2017 och planeras vara klara hösten 2018.

En signalreglerad korsning på Ulvsundavägen vid Margretelundsvägen byggdes under 2016.

Genomförs av staden

Stockholms stad utför arbetet.

Påverkan i närområdet

I juni startade bygget av en den dubbelriktade gång- och cykelbana mellan Köpsvängen och infarten till Bromma flygplats. Den här delen öppnades för gång och cykeltrafk i mitten av januari 2018. Det kvarstår dock visst arbete med beläggning, målning av linjer och arbete med belysning som kommer att slutföras under våren när vädret tillåter. 

Den andra etappen av arbetet, mellan Ulvsundaplan och Kvarnbacksvägen, påbörjades under januari 2018.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad