Projekt Pågående

Centralstationen

Norrmalm

Ett detaljplanearbete för Centralstationen inklusive norra och södra bangården (spårområdet från Centralbron i söder till Kungsbron i norr) har påbörjats.

Projektfakta

Vad?

Tillsammans med involverade aktörer tar nu Staden framen målbild som belyser områdets fulla potential. Utifrån denna målbildvidareutvecklas en detaljplan för området. Genom en överdäckning av spårområdet kan ny byggbar mark skapas.

Varför?

Syftet med planarbetet är att pröva en struktur för området som ska bidra till:

  • Att Centralstationsområdet blir en mer integrerad del av City.
  • En sammanhållen stadsmiljö.
  • Förbättrade och med tillgängliga stråk.
  • Stärkta offentliga rum.
  • Varierad bebyggelse och innehåll.

Förnyelsen av City har människan i fokus. Inriktningen är bland annat att skapa intensiva stadsmiljöer, attraktiva stråk, aktiva bottenvåningar och bättre kontakt med vattnet. Översiktsplanen pekar på vikten av en socialt sammanhållen och levande stad där tillgången till service är viktig. Föreslagen utveckling överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Uppdaterad