Brunkebergstorg

Norrmalm
Pågående

Brunkebergstorg renoveras för att bli ett attraktivt stadsrum med uteserveringar, evenemang och kulturaktiviteter.

Projektfakta

Vad?

Syftet med ombyggnaden är bland annat att återskapa Brunkebergstorgs roll som mötesplats i city. Det blir nya möbler, ny belysning, blommande träd och planteringar på plats. Båda fontänerna rustas upp. Dessutom öppnar två nya hotell med ingång från Brunkebergstorg. Ett helt nytt citykvarter, med namnet Urban Escape, växer fram mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg. I kvarteret kombineras kontor, hotell, handel, bostäder, restauranger, mötesplatser och servicetjänster, vilket skapar en spännande mix.

När?

Ombyggnationen av torgytan görs i etapper där den första planeras vara klar i samband med att hotellen öppnar i mars 2017.Hela torget med färdiga planteringar och nya möbler kommer att vara klart inför sommaren 2017.

Vem?

Staden planterar nya träd, placerar ut nya möbler och ny belysning samt rustar upp fontänerna. AMF byter ut de befintliga betongplattorna mot granit samt bygger två nya hotell inom Urban Escape.

 

Kontakt

Christina Norén

Projektledare, exploateringskontoret

(svarar på genomförandefrågor)

Catarina Holdar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

(svarar på planeringsfrågor)

Martin Ottosson

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

(Media och kommunikation)

Översiktsplan för Stockholm

Stockholms översiktsplan beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Staden arbetar med en uppdatering av Stockholms översiktsplan. Stockholms uppdaterade översiktplan är nu på samråd. Samrådstiden är 10 november 2016–10 januari 2017.

Din kunskap om din stadsdel och resten av Stockholm, och dina synpunkter på stadens framtida utveckling, behövs i det arbetet. Vad tycker du om förslaget och hur vill du att Stockholm ska växa?

Översiktplanen/Promenadstaden