Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Ny gång- och cykelbana på Bromstensvägen

Spånga
Planerat

Bromstensvägen är ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Möjligheterna att cykla på vägen är begränsade och därför vill staden förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister.

Projektfakta

Dubbelriktad gång- och cykelbana mellan Spångavägen och Gamla Bromstensvägen

I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar staden att bygga en dubbelriktad gång- och cykelbana på Bromstensvägen mellan Spångavägen och Gamla Bromstensvägen. Körfälten för motortrafik kommer att bli smalare för att skapa utrymme för den nya gång- och cykelbanan.

Mer om Gamla Bromstensvägen

Ska möta det ökade behovet av cykelbanor i området

Idag finns ingen cykelbana längs Bromstensvägen. Därför väljer många cyklister att cykla längs Dagsverksvägen, en smal gata med många in- och utfarter till enfamiljshus. Det finns dessutom planer på att bygga nya bostäder längs Bromstensvägen vilket kommer att ställa ökade krav på möjligheter att cykla.

Planerad start 2017

Preliminär byggstart under hösten 2017.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar projektet

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden