Bromstensstaden etapp 2

Kvarteren Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7. Spånga.
Planerat

Staden vill omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola.

Kvarteren Gustav 1 och Gunhild 4, 5, 7 m. fl.

Arbete med detaljplan pågår för fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7. Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Bromstens industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola. Området ligger nära Spånga station, som är en stor knutpunkt med pendeltåg och ett antal busslinjer som trafikerar västerort. Även vid Duvbovägen, cirka 200 meter från planområdet, finns bussförbindelser.

Vad?

Planområdet avgränsas i nordost av Spångaån och Skogsängsvägen och i sydväst av Mälarbanan. Planen omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen med cirka 1000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och 8 förskoleavdelningar. På Bromstens IP möjliggörs en skola för upp till 900 elever och en fullstor idrottshall. 

Vem?

Gustav 1 och Gunhild 5 ägs av Fastighetspartner Bromsten AB. Fastigheten Gunhild 7 ägs av JM AB. Comodo Finans AB ägde fastigheten Gunhild 4 som överlåtits till bolaget AB Stockholm Gunhild 4 vilket Ikano Bostad AB förvärvat. Bromstens IP ägs av Idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

När?

År 2008 startades ett detaljplanearbete för fastigheterna Gunhild 4, 5 och 7 utifrån godkänt program för Bromstens industriområde. 

Tidplan

  • Samråd 15/2 – 28/3 2016
  • Granskning 2.kv. 2017
  • Antagande 4.kv. 2017

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sebastian Wahlström Klampfl

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Natascha Tofilovska

Projektledare, exploateringskontoret

Nyheter