Visionsbild över skola och bostadshus.

Brandstegen

Midsommarkransen
Planerat

I före detta Hägerstens brandstation vid korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen planeras ett bygge av en ny skola för cirka 900 elever och snett mitt emot skolan ett nytt flerbostadshus med 50 lägenheter. Detaljplanen för Brandstegen är sedan januari 2017 överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Projektfakta

Vad? 

I före detta Hägerstens brandstation vid korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen planeras för en ny skola för cirka 900 elever. I detaljplaneförslaget blir delar av Enbacken-parken ny skolgård och parken och skolgården utformas som en helhet som kan samnyttjas. Hela Enbacken-parken får en ny gestaltning och entréer och parkvägar förbättras. Planen innehåller också förslag att bygga om korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen om för att skapa en trafiksäker miljö kring skolan samt för ge mer plats till gående och cyklister. En ny återvinningsstation vid Tellusborgsvägen byggs och en gasreglerstation som finns idag flyttas.

Enligt planförslaget ska brandstationens vagnhall, entrébyggnad och administrationsbyggnad bevaras och bli en del av den nya skolan. Det innebär att samtliga av brandstationens byggnader mot korsningen får vara kvar och att en ny rektangulär byggnad i fem våningar placeras bakom vagnhallen. Huset ska ges ett samtida uttryck, med inspiration från vagnhallens arkitektur, och spegla skolans funktion som en publik byggnad. Stora delar av naturmarken mot Tellusborgsvägen sparas, liksom andra värdefulla träd så som exempelvis eken vid vagnhallen. 

Snett mittemot skolan planeras ett flerbostadshus längs med Tellusborgsvägen. Huset har placerats så att siktlinjen mot vagnhallen finns kvar och så att så lite naturmark som möjligt påverkas. Målsättningen med husets utformning är att det ska ges ett samtida uttryck samtidigt som det smälter in bland områdets övriga bebyggelse. Det varierade takfallet syftar till att bryta ner volymen, skapa variation längs gatan samt hålla nere höjden. I husets bottenvåning finns två lokaler.

När?

Start-PM beslutades av stadsbyggnadsnämnden i december 2014. 

Samråd genomfördes 8 juli till 13 september 2015. Under samrådstiden hölls öppet hus i brandstationen den 25 augusti. Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför granskning godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 25 februari 2016. 

Mellan den 25 maj och 22 juni 2016 pågick granskning av detaljplanen. Granskningen innebar inga förändringar av förslaget. 

Planförslaget godkänndes av stadsbyggnadsnämnden i september 2016 och antogs av kommunfullmäktige i december 2016. Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Vem?

Exploateringsnämnden har beslutat att anvisa mark för skola till Skolfastigheter i Stockholm AB och mark för bostäder till Besqab Bostadsmark I AB.

Karta över området som ska bebyggas.
Röd cirkel visar planområdets lokalisering vid den före detta Hägerstens brandstation i Midsommarkransen.
Skiss över skola och bostadshus.
Illustration över planområdet samt Enbacken efter planens genomförande. Orange linje visar planområdet. Illustration Nivå landskapsarkitektur AB.
Skiss över ny byggnad och äldre byggnaden brandstationen.
Situationsplan över den nya skolan och skolgården. Röd streckad linje illustrerar skolans fastighetsgräns. En ny byggnad placeras innanför vagnhallen. Den nya byggnaden och vagnhallen länkas samman så att det är möjligt att röra sig invändigt genom skolans alla delar. Illustration Liljewall arkitekter.
Illustration över skolbyggnaden
Vy över den nya skolan. På bilden ses bland annat takets utformning samt länkbyggnaden mellan den nya huvudvolymen och vagnhallen. Illustrationer Tengbom.
Visionsbild över nya skolan med gamla brandstationen bevarad.
Visionsbild över nya skolan med gamla brandstationen bevarad.
Visionsbild över bostadshus.
Vy bostadshuset från Tellusborgsvägen, söder ifrån.
Visionsbild över bostadshus.
Vy mot gård och gavel mot väster. I förgrunden ses den allmänna gångvägen mellan Främlingsvägen och Bäckvägen.
Visionsbild över skola och bostadshus.
Vy från Tellusborgsvägen, söder ifrån. De nya bostadshusen kommer utgöra fond i gaturummet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Maria Salenius

Projektledare, Exploateringskontoret

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Andreas Liljefors

Kommunikatör, Exploateringskontoret