illustration som visar terrasserade lamellhus Bild: Joliark
Terrasserade lamellhus. Perspektiv: Joliark
Projekt Planerat

Bostadsområde i området som tidigare var Farsta sjukhem

Farsta

Detaljplanen Perstorp 1 ingår i ett större utbyggnadsområde som planeras längs Drevvikens strand. Planen möjliggöra ett attraktivt, sjönära bostadsområde i området som tidigare inrymt Farsta sjukhem.

Projektfakta

Vad?

Förslaget innehåller cirka 700 bostäder, förskolor samt verksamhetslokaler. Planen förutsätter att den befintliga sjukhemsbyggnaden rivs. Cirka 215 av bostäderna avses bli studentbostäder. Dessa tillkommer i områdets högsta del väster om det befintliga sjukhemmet. Ett höghus på 17 våningar med studentbostäder etablerar ett landmärke som ger området identitet. Bebyggelsestrukturen ska utformas för att ta tillvara läget påhöjden och möjliggöra utblickar mot Drevviken. För att skapa ytterligare boendekvaliteter ges området en grön karaktär med enkvarterspark centralt i området, gröna stråk och sparad naturmellan husen i kantzonerna.

Varför?

Planområdet gränsar till Tyngdpunkt Farsta - en av de nio tyngdpunkter som stadens översiktsplan anger som tät stadsbebyggelse. Här finns goda möjligheter att skapa nya bostäder, fler arbetsplatser, utökad handel samt kultur- och idrottsrelaterade verksamheter. Stadsbyggnadskontoret anser att det området lämpar sig bra för nya bostäder och blir ett positivt tillskott i området.

När?

Granskning 2016-10-04 – 2016-11-01
Godkännande SBN fjärde kvartalet 2016
Antogs i KF mars 2017
Överklagad i Mark- och miljödomstolen

Vem?

Byggherrar är Familjebostäder tillsammans med White arkitekter, SISAB tillsammans med Aperto Arkitekt samt Byggnadsfirman Viktor Hansson tillsammans med Joliark.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Illustration som visar studentområde. Vy från söder, Nynäsvägen. Bild: White
Studentområde. Vy från söder, Nynäsvägen.
Norra bebyggelsen, vy från norr.
Volymskiss av planförslaget. Vy från nordväst. Bild: White
Volymskiss av planförslaget. Vy från nordväst.

Kontakt

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad