Vy över vägkorsning med träd. I bakgrunden syns hus.
Östra delen (Nyängsvägen/Koltrastvägen) Vy 1
Projekt Pågående

Bostäder vid Västerled

Abrahamsberg, Stora Mossen, Äppelviken

I gränslandet mellan stadsdelarna Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken kommer det att byggas flerbostadshus på två platser längs Västerled och Nyängsvägen, liksom radhus vid Koltrastvägen.

Projektfakta

120 bostäder byggs vid Västerled

I gränslandet mellan stadsdelarna Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken ska ny byggnation av flerbostadshus på två platser längs Västerled och Nyängsvägen, liksom radhus vid Koltrastvägen uppföras. Planområdet består av två delområden; det västra intill Skidbacksskogen och det östra mellan Stora mossens idrottsplats och Västerledshöjden.

Västra delen - Alba (Västerled/Nyängsvägen)

Förslaget innebär att det i planområdets västra del uppförs totalt cirka 70 lägenheter i fem byggnader vid Västerled och tre vid Nyängsvägen, totalt åtta stycken. Byggnaderna utförs i ljus puts i fyra våningar. På översta våningen dras fasaderna in på två ställen i byggnadens hörn, för att skapa stora takterrasser och ge volymerna en nättare skala som ansluter till bebyggelsen vid Grundläggarvägen och Nyängsvägen. Mellan bostäderna anordnas privata gröna gårdar med gemensamma uteplatser.

Under bostadshusen anläggs garage. Cykelparkering tillgodoses i garage och på gårdar.

Stigar i områden kan få något justerad dragning på grund av bebyggelsen men allmänheten ska fortsatt ha möjlighet att röra sig i området.

Östra delen - Västerled/Koltrastvägen

I planområdets östra del uppförs totalt cirka 40 bostäder i form av ett lamellhus utmed Västerled och tre korta lamellhus utmed Koltrastvägen.

Parkering anordnas i garage under bostadshuset med ramp som ansluter från Koltrastvägen.

Abacus och Viktor Hanson Fastigheter är byggaktörer

Byggnads AB Abacus bygger ca 70 bostadsrätter i västra delen, läs mer om Alba. I östra delen bygger Viktor Hanson ca 40 bostadsrätter. Vid intresse för bostäderna, kontakta respektive byggaktör.

Ledningsarbeten under höst/vinter 2017

Exploateringsnämnden beslutade 12 augusti 2008 att anvisa mark för bostäder till AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB. Start-PM godkändes vid stadsbyggnadsnämndens möte den 15 april 2010. Samråd ägde rum under perioden 21 april till 6 juni 2011. Detaljplanen antogs vid stadsbyggnadsnämndens möte 18 augusti 2016 och vann laga kraft i september samma år.

Under hösten 2017 påbörjade Stockholm Vatten och Avfall vatten- och avloppsarbeten vid korsningen Västerled/Grundläggarvägen. Övriga ledningsägare i området påbörjar sina arbeten med bland annat ledningsomläggningar, flytt av mast och transformatorstation under senhöst/vinter 2017.

Byggstart för bostäderna i Västerled planeras till vår 2018. I samband med bygget av bostäderna förbättrar Stockholms stad gång- och cykelvägen vid Västerled/Koltrastvägen, så att den får samma standard som övrig sträckning.

Bildgalleri

Bild på hus vid väg. Barn som leker.
Västra delen (Västerled/Nyängsvägen) Vy 1
Vy över gata kantad av hus. Man med hund ute och promenerar.
Västra delen (Västerled/Nyängsvägen) Vy 2
Vy över väg med bil. Hus och träd i bakgrunden. Människor som promenerar.
Västra delen (Västerled/Nyängsvägen) Vy 3
Vy över vägkorsning med träd. I bakgrunden syns hus.
Östra delen (Nyängsvägen/Koltrastvägen) Vy 1
Skiss över område
Situationsplan Östra delen (Nyängsvägen/Koltrastvägen)
Skiss över område
Situationsplan Västra delen (Västerled/Nyängsvägen)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Sofia Iderheim

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad