Exempel på möjlig gestaltning av radhusen
Exempel på möjlig gestaltning av radhusen
Projekt Planerat

Bostäder vid Vårbergstoppen

Vårberg

På en idag obebyggd plats invid Vårbergstoppen, utmed Vårbergsvägen, möjliggörs för sammanlagt cirka 400 nya bostäder. Projektet bidrar även med ökad trygghet lokalt i området och ger Vårbergsvägen en mer levande gatumiljö, samt att stärka kopplingen till det intilliggande naturområdet.

Projektfakta

Vad?

Utbyggnaden innebär ett varierat utbud av bebyggelse så som 164 ungdomsbostäder, cirka 195 bostadsrätter och 36 radhus. I anslutning till bebyggelsen utvecklas park-/naturområdet Vårbergstoppen.

Vårbergsvägen utvecklas till ett tydligare gaturum och en mer levande gatumiljö med aktiva bottenvåningar, bostadsentréer mot gatan, samt fönster in till parkeringsgarage. Den befintliga gång- och cykeltunneln under Vårbergsvägen byggs bort och ersätts av en hastighetssäkrad övergång i plan. Fokus ligger också på att förbättra cykel och gångstråken igenom området.

Varför?

Ambitionen är att tillföra området ett varierat utbud av bostäder som idag saknas, eller finns i mindre utsträckning.

När?

Markprover tas under januari månad 2018. 
Beslut i Stadsbyggnadsnämnden 9 november 2017. 
Granskning 23 augusti - 20 september 2017.
Samråd genomfördes 5 juli - 30 augusti 2016.

Vem?

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB bygger radhus och ungdomsbostäder. Åke Sundvall Projekt AB bygger bostadsrätter.

 

Exempel på möjlig gestaltning av storgårdskvarteret, perspektiv från Vårbergsvägen.
Exempel på möjlig gestaltning av storgårdskvarteret, perspektiv från Vårbergsvägen, bild: OWC Arkitekter & expressiv.
Exempel på möjlig gestaltning av ungdomsbostäderna, perspektiv från Vårbergsvägen.
Exempel på möjlig gestaltning av ungdomsbostäderna, perspektiv från Vårbergsvägen.
Planförslaget, vy från söder, bild: Arkitema.
Översiktsbild av planförslaget, vy från söder, bild: Arkitema.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bill (fd Bergman)

Projektledare, exploateringskontoret

Caroline Henrysson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Malin Sandström

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad