tecknad karta över södermalm med planområdet ungefärligen markerat med röd cirkel
Ungefärligt planområde
Projekt Planerat

Bostäder vid Tjurbergsparken

Södermalm

Cirka 80 nya bostäder planeras i ett centralt läge med goda kommunikationer. I samband med det föreslås att parken rustas upp. Förslaget berör fastigheterna Södermalm 9:1 samt van der Huff 8.

Projektfakta

Bostäder vid Tjurbergsparken

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 80 hyresrätter vid Tjurbergsparken. I projektet planeras även ett nytt underjordiskt garage. Garaget skulle bidra till att gården på skolan intill, som idag främst används som parkering, istället utvecklas till en grön yta.

Marken som de nya bostäderna planeras på är idag parkmark och ligger inom ett område med höga kulturhistoriska värden. Det ställer stora krav på att den nya bebyggelsen förhåller sig respektfullt till den befintliga miljön.

Upprustning av parken 

Tjurbergsparken har idag relativt få besökare och det finns vissa trygghets- och tillgänglighetsproblem. I samband med den nya bebyggelsen föreslås att återstående delar av parken rustas upp. Tjurebergsparkens olika värden och hur den kan utvecklas kommer utredas under det fortsatta arbetet.

Preliminär tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: december 2017
  • Samråd: fjärde kvartalet 2018
  • Granskning: andra kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2019

Byggherre 

Skolfastigheten van der Huff 8 ägs av Olov Lindgren AB. Fastigheten Södermalm 9:1 där Tjurbergsparken ingår ägs av Stockholm Stad. Den 21 oktober 2017 anvisade exploateringskontoret del av Södermalm 9:1 till Olov Lindgren AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lina Fihlen

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad