Projekt Pågående

Bostäder vid Kristinebergs slottsväg

Kristineberg

Kvarteret Krillans Krog ligger intill Hjalmar Söderbergsväg och Kristinebergs Slottsväg. Här planerar Bonava att bygga cirka 180 bostadsrättslägenheter samt verksamhetslokaler.

Projektfakta

180 bostäder, verksamhetslokaler och nya gator

Här uppför Bonava 180 bostadsrättslägenheter samt verksamhetslokaler. Den nya bostadsbebyggelsen bidrar till att Kristinebergsparken söder om Kristinebergs slott får en tystare och lugnare miljö i ett annars bullerutsatt läge. Nya gator möjliggörs som i förlängningen kopplar samman området med stadsdelens mer centrala delar och det allmänna gatunätet mot Ulvsundasjön.

I samband med Bonavas arbeten med fastigheten på gamla Krillans Krog kommer Stockholms stad att utföra arbeten med en ny gata och ledningsarbeten. Det innebär att vi bland annat kommer att utföra schaktning, sprängningar och bortforsling av schaktmassor. Dessa arbeten och transporter kommer att innebära en del buller och störningar i närområdet. Bullernivåerna ska följa Naturvårdsverkets regler för buller från byggarbetsplatser.

Gångvägarna i området kommer att vara öppna. Men under vissa perioder kommer provisoriska gångvägar att anläggas för de gåendes säkerhet. Den så kallade Långa gatan kommer att vara öppen för biltrafik, cyklister och gående. Från och med september 2017 kommer Diagonalen att öppnas och ”Långa gatan” att stängas av.

Stockholms stad bygger tillsammans med Bonava

Stockholms stad anlägger ny lokalgata. Byggherren Bonava bygger bostäder och verksamhetslokaler.

Läs mer om projektet på Bonavas webbplats.

Byggstart våren 2017, klart 2019

Detaljplanen vann laga kraft den 29 april 2016. Staden påbörjade arbetet med ny lokalgata i maj 2017. Gatan beräknas vara färdig i december 2017. Byggstart för Bonava under sommaren 2017, inflytt beräknas till hösten 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jenny Sandvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad