De nya bostäderna planeras inom det rödmarkerade området nära Kärrtorps Idrottsplats..
De nya bostäderna planeras inom det rödmarkerade området nära Kärrtorps idrottsplats.

Bostäder vid Kärrtorps IP

Kärrtorp
Planerat

Nära Kärrtorps IP planerar staden för cirka 600 nya lägenheter och en ny förskola. Det blir blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter. En del av hyresrätterna är tänkta att bli så kallade Stockholmshus, stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader. Samråd om detaljplanen för området blir i slutet av april-maj 2017.

Projektfakta

Mätningar i grönområdet i april 2017

I april kommer stadens konsult Sweco att starta en geoteknisk och hydrogeologisk utredning. De kommer bland annat att mäta grundvattennivåer och undersöka berg och lera. Under samrådet kan boende och andra ta del av utredningarna.

Projektet bidrar med 600 nya bostäder

Stockholm växer snabbt. Redan år 2024 blir vi en miljon invånare. Det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Den politiska ledningen har som mål att vi ska bygga 40 000 nya bostäder till år 2020. Det här projektet bidrar med ungefär 600 nya lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.

Förutom att bygga fler bostäder är viktiga mål med projektet att göra det lättare att ta sig till Nackareservatet och att röra sig mellan Kärrtorp, Björkhagen och Bagarmossen.

Fler bostäder kommer förhoppningsvis att bidra till att stärka handeln och servicen i Kärrtorps centrum..

400 hyresrätter och 200 bostadsrätter

Ca 600 nya bostäder planeras i området vid Kärrtorps IP. Ungefär 400 av lägenheterna blir hyresrätter och resterande bostadsrätter. Detta är i linje med de politiska målen för stadens bostadsprojekt. Ca 200 av hyreslägenheterna är tänkta att bli så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader. Staden planerar också en ny förskola i området.

Läs mer om Stockholmshusen

Svenska Bostäder och Abacus bygger

Projektet leds av staden – exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Exploateringsnämnden fattade beslut om markanvisning till Svenska bostäder för 400 hyresrätter i november 2015. I april 2016 fick Abacus Bostad AB markanvisning för 200 bostadsrätter.

Samråd om detaljplanen startar i april 2017

Startpromemorian - underlag för beslut om att starta detaljplanarbetet - för projektet beslutades i stadsbyggnadsnämnden den 26 november 2015.

Samråd om detaljplanen för området blir i slutet av april-maj 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Kontakt

Kristin Quistgaard

Projektledare, Exploateringskontoret

Madeleine Lundbäck

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Projektkommunikatör, Exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden