Bild över föreslagen bebyggelse i kvarteret Horisonten, sett från Horisontvägen.
Bild över föreslagen bebyggelse i kvarteret Horisonten, sett från Horisontvägen.
Projekt Planerat

Bostäder ovanpå parkeringshus i Skarpnäcks gård

Skarpnäcks gård

Förslag till detaljplan, Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3, som innebär att tre parkeringshus i Skarpnäcks gård byggs på med flerbostadshus i högst tre till fyra våningar.

Projektfakta

Cirka 240 smålägenheter

Förslaget innebär att tre parkeringshus inom fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3 i Skarpnäcks gård byggs på med cirka 240 smålägenheter i flerbostadshus. Påbyggnaderna blir mellan tre och fyra våningar höga, vilket innebär ett våningsantal på totalt fem till sju våningar för hela byggnaderna.

Fastigheterna ligger i ett kollektivtrafiknära läge vid Skarpnäcks tunnelbanestation. Smålägenheterna är tänkta för främst ungdomar.

Stadsdelen Skarpnäck är väl sammanhållen och tidigare ”orörd” och planens ambition är att tillföra stadsdelen nya värden - estetiska och funktionsmässiga.

Många synpunkter från samrådet

Under samrådet har en stor mängd synpunkter från boende kommit in. Planförslaget har med anledning av detta reviderats. Detta innebär att påbyggnaden ovanpå Horisonten 3 har minskats genom att det översta våningsplanet dragits in. Syftet med förändringen är att få ner höjden mot Horisontvägen och minska skuggningen på gården.

Du kan läsa hela samrådsredogörelsen i bygg- och plantjänsten under Vill du veta mer?

Vem?

All mark inom detaljplaneområdet ägs av staden i nuläget och upplåts med tomträtt till Green Park S27 AB för Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3, till HSB Brf Luftskeppet i Stockholm för Luftskeppet 2 och till HSB Brf Fallskärmen i Stockholm för Fallskärmen 1. Skarpnäcks Gård 1:1 ägs av Stockholms kommun.

Tidplan

  • Start -PM 8 september 2016
  • Samråd 3 maj – 7 juni 2017
  • Granskning 22 november – 22 december 2017
  • Antagande kvartal 1 2018

Bilder

Utsnitt som visar aktuella fastigheter för påbyggnad. Samtliga parkeringsfastigheter. De två nedersta ringarna visar kvarteret Horisonten 3.
Snedbild över Skarpnäcks sydöstra del, byggd av BGB och ritad av Arken arkitekter. De svarta taken tillhör parkeringshusen.
Snedbild över Skarpnäcks sydöstra del, byggd av BGB och ritad av Arken arkitekter. De svarta taken tillhör parkeringshusen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hedda Nilsson Orviste

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad