Illustration på ny bebyggelse. Arkitekt: Dinell Johansson.
Arkitekt: Dinell Johansson.
Projekt Pågående

Bostäder längs Tyska Bottens väg och Ferievägen

Nockebyhov

I korsningen Tyska Bottens väg/Ferievägen planeras för cirka 45 nya bostadsrättslägenheter i kvarteret Nockebyhov 1:1/Gubbkärrets gård. Bostäderna är i form av fem så kallade stadsvillor på fyra till fem våningar samt ett parhus i tre våningar.

Projektfakta

Bostäder och breddad väg

Husen utformas med entréer mot gatan, terrasser och stora balkonger. Mellan husen blir det lek- och grillplats. Genom att nästan all parkering förläggs under jord så skapas en ”dialog” mellan gatan och den bakomliggande sparade naturmarken.

Tyska bottens väg och Ferievägen breddas för att bland annat tillföra trygga och bekväma gångbanor. En vändplats för bussar möjliggörs i korsningen Tyska Bottens väg och Ferievägen.

Stockholms stad bygger tillsammans med Aros

Stockholms stad i samarbete med Aros Bostadsutveckling AB. Arkitekter är Dinell Johansson. Läs mer om Aros bostäder inom projektet.

Stadens arbeten startade i september 2017

Tyska Bottens väg breddas. För att öka säkerheten för gående längs Tyska Bottens väg byggs gångbana längs vägen. En gabionmur, stödmur i sten, byggs längs Tyska Bottens väg samt Ferievägen. Ferievägen breddas för framtida busstrafik. I korsningen Tyska bottens väg och Ferievägen möjliggörs en vändplan för bussar, som ersätter vändplan vid Tältgatan.

Tyska bottens väg får gångbana

Tyska Bottens vägkommer att breddas. Det innebär ett visst intrång i koloniområdet och befintlig fotbollsplan. Koloniföreningen har fått annat intilliggande markområde att disponera.

Fotbollsplanen kommer att kunna nyttjas som tidigare, dock i begränsad utsträckning. På sikt kommer idrottsförvaltningen att rusta upp fotbollsplanen så att den får konstgräs.

Stadens arbeten innebär att ledningar läggs om samt grävarbeten intill Tyska Bottens väg och Ferievägen. Delar av Tyska Bottens väg och Ferievägen kommer periodvis vara avstängd och därmed blir framkomligheten begränsad. Stockholms stads entreprenör SVEAB påbörjade markarbeten Tyska Bottens väg i september 2017. Vi kommer att röja sly och hugga ner träd på en del ytor inom arbetsområdet.

Stockholms stads arbeten beräknas pågå under cirka 1 år och i slutet av byggnationen kommer finplanering av gatorna att utföras med trädplantering, plattsättning med mer.

Bostäder påbörjas våren 2018

I maj 2018 beräknar Aros Bostadsutveckling AB att påbörja sin produktion av 45 bostadsrättslägenheter i form av fem stadsvillor samt ett parhus i tre våningar. Inflytt beräknas till årsskiftet 2019/2020.

Planen har vunnit laga kraft

Samråd om förslaget ägde rum 29 april till 10 juni 2014. Planen ställdes ut för granskning under perioden 8 juli till och med 19 augusti. Detaljplanen för Nockebyhov 1:1, dnr 2012-18914, antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 april 2016. Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen avslog överklagandet den 16 augusti 2016. Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som den 7 februari 2016 avslog överklagandet. Planen överklagades till mark- och miljööverdomstolen, som den 4 maj 2017 beslutade att prövningstillstånd inte ges. Därmed har detaljplanen för Nockebyhov 1:1 vunnit laga kraft.

Bildgalleri

Illustration på ny bebyggelse. Arkitekt: Dinell Johansson.
Arkitekt: Dinell Johansson.
Ungefärligt planområde är markerat med lila.
Ungefärligt planområde är markerat med lila.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lisen Lans

Projektledare, exploateringskontoret

Cecilia Åkerström

Byggledare, exploateringskontoret

Jenny Gullström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i området

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad