Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Bolidentriangeln

Årsta
Planerat

I Bolidentriangeln i Årsta planeras ca 500 nya lägenheter, ca 10 000 kvadratmeter kontor, butikslokaler och förskolor.

Projektfakta

Bostäder, kontor, butiker och förskolor

 

Bolidentriangeln ligger i Årsta, mellan Bolidenplan och Lindeparken, nära Slakthusområdet. Här planeras ca 500 nya lägenheter, ca 10 000 kvadratmeter kontor, kommersiella lokaler och förskolor.

I området finns flera gamla byggnader där det tidigare bedrivits slakteriverksamhet. Många har högt kulturhistoriskt värde och staden ska inom ramen för detaljplanearbetet utreda hur de kan bevaras och hur de nya husen ska ansluta till de befintliga.

Detaljplanearbetet för Bolidentriangeln är knutet till den övergripande planeringen för hela utredningsområdet runt Bolidenplan. Det är viktigt att det blir en fungerande helhet med tillgång till skolor och förskolor, parker och grönområden och infrastruktur. Arbetet med detaljplaner för övriga delar av utredningsområdet pågår parallellt.

Lindeparken blir det närmaste större grönområdet för de boende i Bolidentriangeln och det är viktigt att det går att ta sig över eller under tvärbanespåren på ett smidigt sätt. Eventuellt kan Lindeparken därför komma att ingå i detaljplanen för Bolidentriangeln.

En stadsdel integrerad i staden

Syftet med detaljplanen är att skapa en tät stadsdel som är väl integrerad med omgivande stadsdelar. Projektet bidrar till stadens mål att bygga 140 000 nya lägenheter till år 2030 och delmålet 40 000 nya bostäder till år 2020.

Vem?

Nästan all mark inom Bolidentriangeln är privatägd. Stockholms stad samarbetar kring utvecklingen av det nya området med markägarna Castellum, Stockholmshem, HSB och Ebab/Möller & Partners. Alla fyra planerar att bygga nya bostäder i området. Castellum vill även bygga kontorslokaler och fortsätta bedriva sin egen verksamhet i området.

Samråd under 2017

Arbetet med detaljplanen startade hösten 2015. Samrådet blir någon gång under 2017.

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten