Projekt Pågående

Bodholmsgången blir grönare och tryggare tryggare

Skärholmen

Bodholmsgången byggs om med nya friska träd, nya möbler, mer blomsterprakt och fler överraskningar för ett trevligare, tryggare och grönare Skärholmen. Projektet väntas vara klart under våren 2018.

Projektfakta

Förbättrad miljö och trygghet på Bodholmsgången

Vi bygger om på Bodholmsgången med nya friska träd, nya möbler, mer blomsterprakt och fler överraskningar för ett trevligare, tryggare och grönare Skärholmen. Projektet är högprioriterat av Skärholmens stadsdelsnämnd och målet är att slutföra flerårig etappvis upprustning,

Entrén till Skärholmens centrum från Bodholmsgången är idag mörk och eftersatt. Den kan upplevas som otrygg. Därför ska belysningen bli bättre och mer anpassat för området. Ytorna kring området ska skötas om på ett mer effektivt sätt. De träd och växtbäddar som ska planteras är klimatanpassade.

Platsen ska bli mer spännande med lite effektbelysning samt spännande planteringar med starka färger. Färg och plantering ger ett mjukare uttryck i en annars ganska tuff och hård miljö.

Ett jämnplant golv där kantsten för plantering skapar bättre ledstråk. Idag har pilar lyft upp markbeläggning och det finns en hög snubbelfaktor. Där gången lutar har ledstänger placerats.

Stråket leder vidare ut mot viktiga parkstråk genom stadsdelen. Det förstärker de lokala kommunikationsstråken genom att och bilda trevliga och trygga platser längs med stråket.

Dialog

Upprustningen stöder sig i första hand på de medborgardialoger, dialog med Stadsteatern och IDF/Skärholmsbadet som skett under åren.

Klart?

Upprustningen blir klar under våren 2018. Under vecka 24 (11–15 juni) planerar vi att inviga den upprustade gången.

Upprustningen är en satsning inom Grönare Stockholm

I Grönare Stockholm utvecklar vi stadens gröna värden, så som parker och naturområden. När staden växer och utvecklas behövs inte bara fler bostäder, arbetsplatser, skolor och annan samhällsservice utan även grönområden, parker och områden för rekreation. Nya gröna värden behöver skapas, befintliga parker och grönområden behöver underhållas och utvecklas.

  • Projektledning: Trafikkontoret
  • Entreprenad mark: Green Landscaping
  • Entreprenad belysning: One Nordic
  • Byggledning: Infrakonsult

Kontakt

Skärholmen

Trafikkontoret

Bilder

Tegelmatta
Färg och mönster – förslag på tegelmatta till Bodholmsgången

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad