Illustration på hus och nybyggda hus i område
Visionsbild Björkhagens centrum. Ny bebyggelse markerad. Illustration: Svenska Bostäder, Tovatt

Björkhagens centrum

Björkhagen
Planerat

Projektet omfattar ca 95 bostäder längs vid Björkhagens centrum. Tillsammans med en tidigare markanvisning på ca 45 lägenheter blir det ett gemensamt projekt för ca 140 bostäder i Björkhagens centrum, ca 250 meter från Björkhagens tunnelbanestation. Fyra platser längs med Halmstadsvägen föreslås för nybyggnation. Utöver bostäder stärks Björkhagens centrum genom upprustning av allmänna platser och fler lokaler för verksamheter.

Projektfakta

95 hyresrätter byggs

Svenska bostäder planerar att riva den östra delen av befintlig bebyggelse, bygga om resterande befintliga lokaler och riva huset vid korsningen Halmstadsvägen/Hässleholmsvägen.

Alla lägenheterna planeras bli hyresrätter. Svenska bostäder äger och förvaltar idag en stor del av fastigheterna i Björkhagens centrum. Björkhagen är som helhet kulturhistoriskt intressant med flera byggnader som är kulturhistoriskt klassade. De kulturhistoriska värdena är viktiga att studera och beakta i det fortsatta planarbetet.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i samarbete med Svenska Bostäder som byggherre.

När?

Samråd planeras till tredje kvartalet 2017. Granskning planeras till första kvartalet 2018. Antagande av stadsbyggnadsnämnden planeras till andra kvartalet 2018.

Flygfoto över husbyggnader och grönska. Område som ska byggas är markerat med gult.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Sandra Öhrström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Kristin Quistgaard

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden