Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Bällstavägen

Bällsta
Genomfört

Bällstavägen är ett pendlingsstråk utgör en viktig länk i stadens cykelnät som binder ihop Sundbyberg med Bromma och stora delar av västra Stockholm. I samband med att Stockholmare väljer att ta cykeln till arbetet eller skolan i större utsträckning kommer behovet av bättre och säkrare pendlingsnät att öka.

Projektfakta

Vad?

Syftet har varit att förbättra ytan där både gående och cyklister ska samsas, samtidigt som bussar och andra fordon ska ha en fortsatt god framkomlighet. För att uppnå detta är det nödvändigt att omfördela Bällstavägens yta.

Arbeten som har utförts är:

  • Färdigställande av gång- och cykelväg mellan Bällsta allé och Gamla Bromstensvägen
  • Planteringar växtlighet efter hela sträckan
  • Färdigställande av busshållplatsen mellan Doktor Abrahams väg/Plommonvägen
  • Hastighetsdämpande åtgärder (så kallad busskudde) utanför Blomsterlandet.

När?

Projektet avslutades sommaren 2015.

Vem?

Stockholms stad

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden