En cyklist cyklar längs med Bällstvägen
Bällstavägen

Bällstavägen vid Annedal rustas upp

Mariehäll, Annedal
Pågående

Annedal omvandlas från industriområde till en attraktiv promenadstadsdel. En del i satsningen är att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten på Bällstavägen vid Annedal. Där passerar ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholm och för att fler ska välja att gå och cykla, planerar staden att bygga en ny gång- och cykelbana och fler övergångsställen.

Projektfakta

Ny gång- och cykelbana och bättre framkomlighet

Följande åtgärder planeras för att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten:

  • Ny gång- och cykelbana på båda sidor om Bällstavägen
  • Signalreglerade övergångsställen på Bällstavägen vid Mariehällstorget och på både sidor om Dartanjangs gata och Tappvägen
  • Upprustning av befintliga busshållsplatser
  • Filer för vänstersvängande trafik för att skapa bättre framkomlighet vid korsningarna Bällstavägen-Dartanjangs gata och Bällstavägen-Tappvägen

Lättare och säkrare att cykla när vägens standard höjs

I den nya promenadsstadsdelen Annedal kommer det finnas lägenheter för cirka 5000 personer, en ny skola och flera förskolor. Bällstavägen som avgränsar området i söder trafikeras varje dygn av cirka 22 000 fordon och två busslinjer. Idag håller de enkelriktade cykelbanorna mellan Dartanjangs gata och Tappvägen, en sträcka på cirka 650 meter, inte tillräckligt hög standard och därför vill staden göra det enklare och säkrare att cykla längs sträckan.

Färdigt hösten 2017

Upprustningen av Bällstavägen pågår till hösten 2017.

Stockholms stad utför arbetet

Trafikkontoret och Exploateringskontoret. 

Påverkan i närområdet

Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad.

Det kommer att märkas en ökning av byggtrafik, damm samt buller, bland annat från maskiner samt i samband med gräv- och schaktarbeten.

Informationsblad: Bällstavägen rustas (pdf)

Del av Tappvägen avstängd 10 april–30 september 2017

Tappvägen, delen mellan Kamomillagatan och Bällstavägen, stängs av under perioden 10 april–30 september 2017. Vid korsningen Bällstavägen-Tappvägen kommer ledningar och kablar att läggas om, trafikljus att installeras och gatan finplaneras.

Dartanjangs gata kommer att vara den enda in-/utfartsvägen till och från Annedal under perioden. Gående och cyklister kan passera arbetsområdet vid Tappvägen-Bällstavägen som vanligt. Lastbilar som ska köra in i Annedal kommer att hänvisas via Dartanjangs gata samt Annedalsvägen.

På trafiken.nu kan du se aktuellt trafikläge.
Trafiken.nu

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden