Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Bällsta bro

Bromma
Planerat

Bällsta bro är en viktig länk mellan Stockholm och Sundbyberg. Den är en del i ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister planerar Stockholms stad och Sundbybergs stad att bygga cykelbanor på bron. Med det binds även cykelvägnätet samman som ansluter på båda sidor om bron

Projektfakta

Vad?

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten på Bällsta bro för att fler ska välja att cykla. Tillsammans med Sundbybergs stad planerar Stockholms stad att bygga nya enkelriktade cykelbanor i båda riktningar på bron. Det sker i första hand genom att ett av fyra körfält för motorfordon tas i anspråk.

Varför?

Varje dygn passerar cirka 16 000 motorfordon på Bällsta bro. Idag finns det inga cykelbanor på bron och trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög för cyklister. Dessutom planeras och pågår flera exploateringsprojekt i Mariehäll, Annedal och centrala Sundbyberg, vilket innebär att fler kommer att bo i området framöver.

Vem?

Stockholms stad planerar och genomför projektet tillsammans med Sundbybergs stad.

När?

Sommaren 2016 genomförs trafikanalyser för att bland annat studera framkomligheten för busstrafiken över bron. Projektering påbörjas våren 2017 och byggstart planeras till preliminärt 2018.

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden