Karta över markanvisningsområdet i Enskede, Bägersta Byväg
Karta över markanvisningsområdet i Enskede, Bägersta Byväg

Bägersta Byväg

Enskedefältet
Planerat

I maj 2016 gick startskottet för arbetet med detaljplanen för Bägersta Byväg. Staden planerar att bygga ca 600 lägenheter och 35 stadsradhus i området mellan Enskedefältet och Årsta industriområde. Samråd om detaljplanen hålls våren 2018.

Projektfakta

Staden utreder ca 600 nya lägenheter

Projektet omfattar ca 600 lägenheter i flerbostadshus och ca 35 stadsradhus. Ambitionen är att skapa en bred blandning av lägenheter i form och storlek för att skapa ett attraktivt bostadsområde för så många som möjligt. Staden planerar också nya förskolor i området.

Exploateringsnämnden anvisade i juni 2014 mark till byggherrarna Besqab, SMÅA och Wallenstam för ca 100 bostäder vardera samt 20 småhus, dvs. totalt ca 320 bostäder. Beslut om påbörja detaljplanearbetet för Bägersta Byväg togs i maj 2016 i stadsbyggnadsnämnden. Enligt det beslutet ska staden utreda möjligheten att bygga 600 lägenheter och 35 radhus. Det exakta förslaget om antal bostäder, utformning, höjder m.m. presenteras dock inte förrän vid samrådet i höst. Det slutliga beslutet fattas sedan av kommunens politiska ledning.

Samråd om detaljplanen våren 2018

Arbetet med detaljplanen startade i maj 2016. Samråd om detaljplanförslaget blir preliminärt våren 2018. Vi återkommer längre fram med exakta datum för samrådet och samrådsmötet.

Bakgrund till projektet

Området längs med Bägersta Byväg och sydost om Sockenvägen i stadsdelen Enskedefältet har sedan början av 2000-talet diskuterats som en lämplig plats för bostadsbyggande. I och med att arbetet med att lägga kraftledningen i en tunnel blev klart under 2011, kunde staden fortsätta med planerna på ny bebyggelse. Kostnaden för att gräva ner kraftledningen betalades av staden under förutsättning att de frigjorda ytorna skulle bebyggas.

Med en modern kvartersstruktur, variationsrik bebyggelse och bostäder med olika upplåtelseform finns goda förutsättningar att skapa ett attraktivt bostadsprojekt. De nya bostäderna kan bidra till en starkare koppling mellan Enskedefältet och den planerade bebyggelsen på Årstafältet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

William Stepp

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stadsbyggnadsprocessen

Stockholm växer. Det finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och att utöka servicen. Ett förslag om ett bygge tas fram, ofta av staden men även av byggbolag eller arkitekter. Under samrådsperioden får alla bidra med synpunkter på planerna. Inkomna synpunkter och idéer, olika regler, behov och så vidare, avgör var och hur staden ska bygga. 

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.  

Frågor och svar

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden