Årstaskogen

Årsta
Planerat

Stockholms stad arbetar just nu med att bilda ett naturreservat för delar av Årstaskogen. Samtidigt planerar vi ungefär 800-1000 nya bostäder i skogen, nära det nuvarande bostadsområdet. I slutet av augusti kommer vi att starta en webbenkät om Årstaskogen där alla som vill får berätta hur de använder skogen idag och hur den skulle kunna utvecklas.

Projektfakta

Naturreservat och nya bostäder

Stockholms stad arbetar med att inrätta ett naturreservat för Årsta Holmar och delar av Årstaskogen. Samtidigt planerar vi för 800-1000 nya bostäder nära den befintliga bebyggelsen.

I samband med att naturreservatet bildas och de nya bostäderna utvecklas planerar staden att göra skogen mer attraktiv. Målet är att Årstaskogen ska bli ett välkänt besöksmål med tillgängliga park- och strandpromenader, utvecklade parker och skogskänsla.

Läs mer om naturreservatsbildningen.

Webbenkät om Årstaskogen

I slutet av augusti 2017 kommer staden att starta en webbenkät om Årstaskogen. Syftet är att få ökad kunskap om hur närboende och besökare använder skogen idag och hur de skulle vilja utveckla den i framtiden. Den här kunskapen blir ett viktigt underlag för stadens fortsatta planeringsarbete.

Mer information om enkäten kommer i slutet av augusti, bland annat ett vykort i brevlådan till boende nära Årstaskogen och annonser i lokaltidningarna.

Tidplan

I juni 2017 fick exploateringsnämnden en lägesrapport om vad som hänt i projektet sedan samrådet om naturreservatet 2014. Läs lägesrapporten här.

Ett första beslut om att inrätta ett naturreservat förväntas tas i exploateringsnämnden, hälso- och miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden under hösten 2017. Därefter fattar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet, preliminärt våren 2018.

Enligt den preliminära tidplanen kommer staden under hösten 2017 att besluta om de första markanvisningarna till byggaktörer som vill vara med och utveckla de nya bostäderna. Vintern 2018 kommer arbetet med detaljplanen att starta.

Bakgrund

För att möta bostadsbristen behöver fler bostäder byggas i Stockholm. Samtidigt som Stockholm växer behöver staden skydda vissa grönområden. Årstaskogen är en viktig del av stadens grönstruktur och har kulturhistoriska värden som sträcker sig hundratals år tillbaka. Dessutom är det en grön oas med höga rekreativa värden för många stockholmare.

Exploateringskontoret tillsammans med miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av stadens politiker att inrätta ett naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar. När naturreservatet är inrättat är det Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning som ansvarar för drift och skötsel av reservatet.

För planering av ny bostadsbebyggelse ansvarar exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Kontakt

Hampus Olesund

Projektledare, exploateringskontoret

Frågor och svar

-