Årstaskogen

Årsta
Planerat

Projektfakta

Vad?

Stockholms stad planerar att inrätta ett naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar och samtidigt möjliggöra för 800-1000 nya bostäder. Bostäderna planeras i övergången mellan befintlig bebyggelse och naturmark. I samband med att naturreservatet bildas och de nya bostäderna utvecklas planerar staden att göra skogen mer attraktiv. Målet är att Årstaskogen ska bli ett välkänt besöksmål med tillgängliga park- och strandpromenader, utvecklade parker och skogskänsla.

När?

Ett första beslut om att inrätta ett naturreservattas i exploateringsnämnden, hälso- och miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden under hösten 2017. Därefter tar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet, preliminärt våren 2018.

Efter sommaren 2017 kommer staden att samla in kunskap och synpunkter från de boende om Årstaskogen för att få ett bra underlag till den fortsatta planeringen.. Detta blir det första steget i medborgardialogen.

Varför?

För att möta bostadsbristen behöver fler bostäder byggas i Stockholm. Samtidigt som Stockholm växer behöver staden skydda vissa grönområden. Årstaskogen är en viktig del av stadens grönstruktur och har kulturhistoriska värden som sträcker sig hundratals år tillbaka. Dessutom är det en grön oas med höga rekreativa värden för många stockholmare.

Vem?

Exploateringskontoret tillsammans med miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av stadens politiker att inrätta ett naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar. När naturreservat är inrättat är det Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning som ansvarar för drift och skötsel av reservatet.

För planering av ny bostadsbebyggelse ansvarar exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Kontakt

Hampus Olesund

Projektledare, exploateringskontoret

Frågor och svar