Bilden visar en illustration över detaljplaneområdet för etapp 2.
Det streckade området är detaljplaneområdet för etapp 2.

Årstafältet etapp 2, norra delen

Planerat

Staden föreslår flera nya kvarter med ca 700 nya lägenheter varav upp till ca 500 studentbostäder och lokaler för service och handel. Samråd om detaljplanen för hela etapp 2 hölls hösten 2015. Sedan dess har etapp 2 delats upp i två delar: etapp 2 södra och etapp 2 norra. Detaljplanen för etapp 2 norra skickas ut på granskning under första kvartalet 2018.

Projektfakta

Centralt läge på Årstafältet

Visionen för Årstafältet är att skapa nya mötesplatser och en levande stadsdel. Etapp 2 har utformats i enlighet med denna vision. Etappen har det mest centrala läget på Årstafältet och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar.

Sedan samrådet 2015 har etappen delats in i två delar: etapp 2 södra och etapp 2 norra. Staden tar fram separata detaljplaner för respektive del.

Etapp 2, norra delen, i korthet

Staden föreslår flera nya kvarter med ca 700 nya lägenheter varav upp till ca 500 studentbostäder och lokaler för service och handel. Från tvärbanans befintliga hållplats "Årstafältet" planerar vi ett stråk ner mot det nya stadsdeltorget och den stora parken. Vi planerar också ett parkeringsgarage (främst för de boende i området), kontor och eventuellt hotell. Tanken är att det också ska finnas möjlighet till lokaler för kulturaktiviteter, till exempel ett bibliotek eller konstnärsateljéer. 

Genom att involvera flera olika byggherrar i projektet hoppas vi få variation i bebyggelsen, både i höjd och form. Byggherrar är Midroc Property Development AB, Småa AB, Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och Stockholm parkering. 

Under samrådet 2015 ingick området i ett större planområde med både etapp 2 norra och etapp 2 södra. För etapp 2 södra har ett bearbetat förslag tagits fram som ställs ut för granskning 21 juni – 20 augusti 2017. I etapp 2 norra pågår ett arbete med att revidera strukturen efter förändrade förutsättningar och synpunkter som kom in under samrådet. Revideringarna syftar främst till att ta bättre hänsyn till omgivande trafikleder och att anpassa strukturen till ändrad kollektivtrafikplanering. 

Tidplan

Detaljplanen för etapp 2, norra delen, skickas ut på granskning under första kvartalet 2018 och väntas antas i kommunfullmäktige hösten 2018.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Kontakt

Mattias Nilsson

Projektledare, exploateringskontoret

David Kjellgren

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Peny

Plankonsult, stadsbyggnadskontoret

Anna Ek

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten