Nyrens Arkitekter
Projekt Pågående

Årstabergsparken del 2 - Sjövikskröken

Årstadal

Årstarbergsparken är en bergspark som ligger i de obebyggda naturmarksytorna i den täta stadsdelen Årstadal. Parken byggs i fyra delar, ”Sjövikskröken” har fått sitt namn från att den ligger längs Sjöviksbacken där den gör en krök ner mot Årstadal. Denna del av Årstabergsparken är den mest tillgängliga genom att den ligger nära gatan och många passerar förbi på väg till eller från skolan eller Årstabergsstationen. Sjövikskröken riktar sig särskild mot ungdomar och vuxna.

Projektfakta

På platsen ligger idag en pumpstation för fjärrvärme. Genom att nyttja pumpstationens tak, åstadkommer vi en tillräckligt stor plan yta för att kunna bygga en bollplan med konstgräs och utsikt.

Intill den skapas "hängytor", utegym , gungor och möjlighet till basketspel. Ett skärmtak markerar det som blir en av parkens viktigaste samlingsplatser och kan ge skydd för såväl regn som sol. Strax intill ligger hundrastgården som flyttades hit redan förra året och lite längre söderut finns en yta för stadsodling.

Årstabergsparken är en del av en ekologisk spridningskorridor som stäcker sig från Vinterviken till Årstaskogen, där spridning av ek, eklevande arter och barrskogsfåglar ska underlättas. Fågelholkar, fladdermusholkar och s.k. insektshotell ingår därför i projektet.

Både ek och tall planteras samt buskage med blommande och bärande buskar som gynnar fågellivet. Störd mark lagas med tillvaratagna jordmassor för att få en vegetation lik den befintliga.

Kontakt

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Parkprogram för Årstabergsparken

Denna park är en del av parkprogrammet för Årstabergsparken som visar hur parksituationen i den nya täta stadsdelen Årstadal planeras när nu stadsdelens sista utbyggnader ska genomföras. Programmet innehåller idéer för utveckling av existerande parker, naturmarken, nya parker och torg och samband mellan dessa.

Årstadal har vuxit fram i snabb takt de senaste åren och antalet boende kommer mer än fördubblas inom ett par år. Färdigbyggt kommer det att bo ca 14 000 invånare här och ca 1 800 barn kommer att gå i förskolan och ännu fler barn kommer att gå i grundskolan. Förskolorna och skolorna nyttjar parkerna för sin dagliga uteverksamhet, då de egna gårdarna är små.

Redan för dagens behov är de nuvarande parkerna få och små, med ett hårt slitage som resultat. För att kunna erbjuda en god parktillgång för Årstadalsborna och en acceptabel utevistelse för skol- och förskolebarn genomförs nu en rejäl satsning på parker, torg och naturmark.

Du kan läsa mer om programmet på Stockholm stads hemsida.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad