Nyrens Arkitekter
Projekt Pågående

Årstabergsparken del 1 - Rävskogen

Årstadal

Årstabergsparken är en bergspark som ligger i de obebyggda naturmarksytorna söder om Årstadal. Området har ekar, vissa över 200 år gamla, som sparas. Rävskogen, den första delen av det som ska bli park, ligger norr om bostadsbebyggelsen på Nybodahöjden och byggs i samband med bostäderna i kvarteret Syllen och Golvläggaren.

Projektfakta

Huvudidén med parken är att öka användbarheten och tillgängligheten till skogsmarken för lek eftersom behovet av lekmöjligheter är stort i området, särskilt för de många förskolebarnen i den växande stadsdelen. Därför rustas parken och på så sätt får stadsdelen bättre möjligheter till parkrekreation och lek.

I den branta terrängen fungerar gångvägarna som nyckel till parken. Gångvägssystemet med förbättrad tillgänglighet tillför bland annat; bekväma trappor med barnvagnsramper, bänkar, belysning och skyltning. En del av projektet är att skapa lekmöjligheter i själva promenaden som gör att färden blir ett mål i sig. För alla som klarat promenaden upp till parken väntar nya upplevelser på utsiktsklippan med ett utsiktstorn av trä.

Parken är en del av en ekologisk spridningskorridor där spridning av ek, arter som lever i ekar och barrskogsfåglar ska underlättas. Fågelholkar, fladdermusholkar och s.k. insektshotell ingår i projektet.

Kontakt

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Parkprogram för Årstabergsparken

Denna park är en del av parkprogrammet för Årstabergsparken som visar hur parksituationen i den nya täta stadsdelen Årstadal planeras när nu stadsdelens sista utbyggnader ska genomföras. Programmet innehåller idéer för utveckling av existerande parker, naturmarken, nya parker och torg och samband mellan dessa.

Årstadal har vuxit fram i snabb takt de senaste åren och antalet boende kommer mer än fördubblas inom ett par år. Färdigbyggt kommer det att bo ca 14 000 invånare här och ca 1 800 barn kommer att gå i förskolan och ännu fler barn kommer att gå i grundskolan. Förskolorna och skolorna nyttjar parkerna för sin dagliga uteverksamhet, då de egna gårdarna är små.

Redan för dagens behov är de nuvarande parkerna få och små, med ett hårt slitage som resultat. För att kunna erbjuda en god parktillgång för Årstadalsborna och en acceptabel utevistelse för skol- och förskolebarn genomförs nu en rejäl satsning på parker, torg och naturmark.

Läs mer om parkprogrammet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad