Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Arenavägen

Johanneshov
Pågående

Arenavägen är en del i ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Idag är möjligheterna att gå och cykla begränsade och därför vill staden förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten, framförallt för gående och cyklister.

Projektfakta

Vad?

I enlighet med ambitionerna i stadens cykelplan kommer Stockholms stad att bygga en ny dubbelriktad gång- och cykelbana på Arenavägens västra sida mellan Hallvägen och Palmfeltsvägen, en sträcka på cirka 600 meter. Den kommer att ansluta till den befintliga gång- och cykelbanan på Arenavägen norr om korsningen vid Palmfeltsvägen.

Följande åtgärder planeras för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten:

  • Gång- och cykelbanan breddas och blir sammanhängande mellan Hallvägen och Palmfeltsvägen.
  • De signalreglerade korsningarna vid Palmfeltsvägen och Hallvägen byggs om.
  • Nytt övergångsställe mellan Arenavägen och Arenatorget.
  • Då ytan är begränsad vid korsningen Palmfeltsvägen-Arenavägen kommer körfälten för motorfordon att minskas till förmån den nya gång- och cykelbanan. Vid trappan mot Globens tunnelbanestation delar gående och cyklister yta vilket kommer att tydliggöras med plattsättning.
  • Utöka antalet cykelparkeringar vid Arenaslingan.
  • Övergångsställen kommer att tillgänglighetsanpassas.

Varför?

Idag är möjligheterna att gå och cykla längs Arenavägen begränsade mellan Hallvägen och Palmfeltsvägen. Det finns ingen cykelbana och det finns endast gångbana mellan Palmfeltsvägen och Hotell- och restaurangskolan. Cyklister och bilister får samsas om samma yta och i rusningstrafik är det många som går från Globens tunnelbanestation till arbetsplatser och skolor. Därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare att för de som går och cyklar längs Arenavägen.

Vem?

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

När?

Byggstart hösten 2016. Projektet beräknas slutfört sommaren 2017.

Kontakt

Sofi Persson

Projektledare, Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden