Flygfoto med planområdet markerat med rött.

Archimedes 1

Mariehäll
Planerat

I Mariehäll pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 föreslår staden cirka 770 nya lägenheter. I området planeras också ett grönt gångstråk med park, lekplats och torg.

Granskning av detaljplan för Archimedes 1, del av Mariehäll 1:10

Nu pågår granskning av detaljplan för Archimedes 1, del av Mariehäll 1:10. Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Ulvsunda industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter.

Här föreslår staden cirka 770 nya lägenheter. De flesta av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bevaras och byggs om till bostäder och en förskola. Mitt i området anläggs ett grönt gångstråk med en lekplats, en park och ett torg med butikslokaler.

Planförslaget kan granskas under tiden 5 juli till 16 august 2017 vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 16 augusti 2017 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange diarienummer: 2014-17690

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Projektfakta

Varför?

Det gamla industriområdet i Ulvsunda och södra Mariehäll ska enligt Stockholms översiktsplan omvandlas till en blandad stad med bostäder och verksamheter. Detaljplanen för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 m.fl. är en del i det omvandlingsarbetet.

Genom detaljplanen bidrar vi också till stadens bostadsmål på 140 000 nya lägenheter till år 2030 och delmålet 40 000 nya lägenheter till år 2020.

Vad?

Planområdet ligger i södra Mariehäll och omfattar huvudsakligen industrifastigheten Archimedes 1 och en del av naturmarken i Mariehäll 1:10. Här föreslår staden cirka 770 nya lägenheter.

De flesta av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bevaras och byggs om till bostäder och en förskola.

Mitt i området, skyddat från trafikbuller, anläggs ett grönt gångstråk med en lekplats, en park och ett torg med butikslokaler. Stråket blir i framtiden en del av ett längre grönt gångstråk genom Mariehäll till den planerade strandparken utmed Bällstaviken.

Vem?

Byggherrar är ALM Equity och Stockholmshem.

När?

Samråd ägde rum 1 mars till 19 april 2016, samrådsmöte hölls den 10 mars 2016. Redovisning av samrådet till stadsbyggnadsnämnden ägde rum den 13 oktober 2016.

Granskning av detaljplanen äger rum under perioden 5 juli - 16 augusti 2017. Se information om granskningen ovan.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Här syns ett av de föreslagna husen vid det nya torget längs Karlsbodavägen. Illustration: Stockholmshem/Brunnberg & Forshed
Här syns ett av de föreslagna husen vid det nya torget längs Karlsbodavägen. Illustration: Stockholmshem/Brunnberg & Forshed
Kartan visar hur Mariehäll successivt utvecklas från industri- till bostadsområde. Illustration: Tengbom
Kartan visar hur Mariehäll successivt utvecklas från industri- till bostadsområde. Illustration: Tengbom
Flygfoto med planområdet markerat med rött.
Förslag på ny bebyggelse i kvarteret Mariehäll 1:10, från nordöst. Illustration: Brunnberg & Forshed
Förslag på ny bebyggelse i kvarteret Mariehäll 1:10, från nordöst. Illustration: Brunnberg & Forshed
Flygvy från söder. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Flygvy från söder. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Flygvy från öster. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Flygvy från öster. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Karlsbodavägen. ALM/BSK Arkitekter.
Karlsbodavägen. ALM/BSK Arkitekter.
Karlsbodavägen. Vy från söder: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen. Vy från söder: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen. Vy från norr: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen. Vy från norr: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed
Karlsbodavägen: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed
Vy över torget. Illustraiton ALM/BSK Arkitekter.
Vy över torget. Illustraiton ALM/BSK Arkitekter.

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Svärd

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret