Flygfoto med planområdet markerat med rött.

Archimedes 1

Mariehäll
Planerat

I Mariehäll pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 föreslår staden närmare 850 nya lägenheter, de flesta smålägenheter på 35-40 kvadratmeter. I området planeras också ett grönt gångstråk med park, lekplats och torg.

Projektfakta

Varför?

Det gamla industriområdet i Ulvsunda och södra Mariehäll ska enligt Stockholms översiktsplan omvandlas till en blandad stad med bostäder och verksamheter. Detaljplanen för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 m.fl. är en del i det omvandlingsarbetet.

Genom detaljplanen bidrar vi också till stadens bostadsmål på 140 000 nya lägenheter till år 2030 och delmålet 40 000 nya lägenheter till år 2020.

Vad?

Planområdet ligger i södra Mariehäll och omfattar huvudsakligen industrifastigheten Archimedes 1 och en del av naturmarken i Mariehäll 1:10. Här föreslår staden cirka 850 nya lägenheter, de flesta smålägenheter på cirka 35 kvadratmeter.

De flesta av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bevaras och byggs om till bostäder och en förskola.

Mitt i området, skyddat från trafikbuller, anläggs ett grönt gångstråk med en lekplats, en park och ett torg med butikslokaler. Stråket blir i framtiden en del av ett längre grönt gångstråk genom Mariehäll till den planerade strandparken utmed Bällstaviken.

Vem?

Byggherrar är ALM Equity och Stockholmshem.

När?

Samråd ägde rum 1 mars till 19 april 2016, samrådsmöte hölls den 10 mars 2016. Redovisning av synpunkter till stadsbyggnadsnämnden ägde rum den 13 oktober 2016.
Granskning av detaljplanen beräknas ske under första kvartalet 2017. Detaljplanen beräknas att antas under andra kvartalet 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Här syns ett av de föreslagna husen vid det nya torget längs Karlsbodavägen. Illustration: Stockholmshem/Brunnberg & Forshed
Här syns ett av de föreslagna husen vid det nya torget längs Karlsbodavägen. Illustration: Stockholmshem/Brunnberg & Forshed
Över en del av den gamla industribyggnaden föreslås ett nytt terrasserat hus som skjuter ut över det nya torget. Illustration: ALM Equity/BSK Arkitekter
Över en del av den gamla industribyggnaden föreslås ett nytt terrasserat hus som skjuter ut över det nya torget. Illustration: ALM Equity/BSK Arkitekter
Förslag på ny bebyggelse i kvarteret Archimedes 1, från sydväst. Illustration: BSK Arkitekter
Förslag på ny bebyggelse i kvarteret Archimedes 1, från sydväst. Illustration: BSK Arkitekter
Kartan visar hur Mariehäll successivt utvecklas från industri- till bostadsområde. Illustration: Tengbom
Kartan visar hur Mariehäll successivt utvecklas från industri- till bostadsområde. Illustration: Tengbom
Foto på fysisk modell över föreslagen bebyggelse. Foto: Stadsbyggnadskontoret
Foto på fysisk modell över föreslagen bebyggelse. Foto: Stadsbyggnadskontoret
Flygfoto med planområdet markerat med rött.
Förslag på ny bebyggelse i kvarteret Mariehäll 1:10, från nordöst. Illustration: Brunnberg & Forshed
Förslag på ny bebyggelse i kvarteret Mariehäll 1:10, från nordöst. Illustration: Brunnberg & Forshed

Kontakt

Karin Månsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Fredrik Legeby

Plankonsult från Tengbom, stadsbyggnadskontoret

Caroline Svärd

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden