Planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)

Anholt 1

Kista
Planerat

Söder om Kista centrum och i närheten av Ärvingehallen och Thorvaldsengången finns planer på att uppföra flerbostadshus och studentlägenheter, förskola samt ungdomsgård.

Projektfakta

Vad?

Förslaget innebär att cirka 350 lägenheter i flerbostadshus byggs varav cirka 120 är hyresrätter och cirka 230 är studentlägenheter. I den norra byggnaden planeras en ungdomsgård. En förskola om fem avdelningar byggs i områdets södra del som angränsar mot parkområde och med närhet till Järvafältet.

Planläggningen av området innebär också att delar i närområdet rustas upp och att trafiksäkerheten ses över. I norr angränsar fastigheterna mot Jyllandsgatan och Köpenhamnsgatan som sammankopplas av en bussgata. Med förslaget föreslås bussgatan öppnas upp för trafik för en bättre trafikmiljö. Gatusnittet kommer att rustas upp, göras mer tillgänglig och trafiksäkert. Gångstråk och platsbildningar blir tydligare, med ökad aktivitet vilket bidrar till ett attraktivare och tryggare område.

Planområdet ligger i stadsdelen Kista och avgränsas av gång- och cykelvägar i alla väderstreck. Det aktuella planområdet ligger ca 300 m från Kista centrum med galleria, tunnelbana och bussterminal.

Strax norr om planområdet sträcker sig Jyllandsgatan som kopplas ihop med Köpenhamnsgatan genom en bussgata. I området finns Ärvingeskolan, Igelbäckskolan, Ärvingehallen och aktivitetsytor, såsom lekpark/skatepark och Ärvinge bollplan.

Läget bedöms vara särskilt lämpligt för studentbostäder med närhet till buss- och tunnelbana, centrum och dess kunskapsintensiva näringsliv.

För att minska höjden på studenthuset har planen reviderats. Upptill har huset smalnats av och två våningsplan tagits bort.

Varför?

Förslaget ligger i linje med stadens satsning på förnyelse i stadsdelarna på Järva. I Vision Järva 2030 beskrivs ett antal utvecklingsteman som förslaget följer, bland annat att bygga nytt i strategiska lägen, att utveckla de centrala stråken och att använd ny bebyggelse för att stärka stadsdelarnas identitet.

Detaljplanen kommer att utgöra ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en ökad social hållbarhet och integration genom att förtydliga och stärka kopplingarna till omgivande områden och stadsdelar med kvalitativa offentliga miljöer och funktioner.

Vem?

Byggherren JHCS fastigheter ansvarar för uppförandet av de nya bostäderna, förskolan och ungdomsgården.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för upprättande av detaljplan och myndighetsutövning vid bygglovsprövning.

Exploateringskontoret ansvarar för åtgärder på allmän platsmark, dvs. förändringen av Jyllandsgatan, Thorvaldensgången och Kistagången m.m.

När?

Plansamråd genomfördes under perioden 28 januari – 11 mars 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse som godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 12 juni 2014.

Efter samrådet har förslaget reviderats och ställs ut för granskning under perioden 26 november 2014 – 9 januari 2015.

För att minska höjden på studenthuset har planen reviderats. Upptill har huset smalnats av och två våningsplan tagits bort, vilket motsvarar ett bortfall på cirka 10 lägenheter. Revideringen av planen innebär cirka 230 studentlägenheter, cirka 120 hyresrätter, en förskola om 5 avdelningar samt en fritidsgård.

Planen är överklagad och ska prövas av Länsstyrelsen.

Översiktskarta som visar ungefärligt planområde med röd markering.
Översiktskarta som visar ungefärligt planområde med röd markering.
Situationsplan som visar ny bebyggelse inom kvarteret Anholt i väster och inom kvarteret Ålborg i öster.
Situationsplan som visar ny bebyggelse inom kvarteret Anholt i väster och inom kvarteret Ålborg i öster. Röd markering visar ungefärlig planområdesgräns (PAJU Arkitektur och Landskap)
Planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Vy över planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Vy över husen mot Kistagången, torgytan och bebyggelsen inom kv Ålborg 1 (Utopia Arkitekter AB)
Kistagången, torgytan och bebyggelsen inom kv Ålborg 1 (Utopia Arkitekter AB)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Dialog och samråd

Kontakt

Joakim Norell

Projektledare, Exploateringskontoret

Ewa Wåhlin

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Monika Joelsson

Enhetschef, Stadsbyggnadskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, Exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden