Planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)

Anholt 1

Kista
Pågående

Söder om Kista centrum och i närheten av Ärvingehallen och Thorvaldsengången finns planer på att uppföra flerbostadshus och studentlägenheter, förskola samt ungdomsgård.

Projektfakta

Vad?

Förslaget innebär att cirka 350 lägenheter i flerbostadshus byggs varav cirka 120 är hyresrätter och cirka 230 är studentlägenheter. I den norra byggnaden planeras en ungdomsgård. En förskola om fem avdelningar byggs i områdets södra del som angränsar mot parkområde och med närhet till Järvafältet.

Planläggningen av området innebär också att delar i närområdet rustas upp och att trafiksäkerheten ses över. I norr angränsar fastigheterna mot Jyllandsgatan och Köpenhamnsgatan som sammankopplas av en bussgata. I planen kommer bussgatan öppnas upp för trafik. Gatusnittet kommer att rustas upp, göras mer tillgänglig och trafiksäkert. Gångstråk och platsbildningar blir tydligare, med ökad aktivitet vilket bidrar till ett mer attraktivt område.

Planområdet ligger i stadsdelen Kista och avgränsas av gång- och cykelvägar i alla väderstreck. Det aktuella planområdet ligger cirka 300 meter från Kista centrum med galleria, tunnelbana och bussterminal.

Strax norr om planområdet sträcker sig Jyllandsgatan som kopplas ihop med Köpenhamnsgatan genom en bussgata. I området finns Ärvingeskolan, Igelbäckskolan, Ärvingehallen och aktivitetsytor, såsom lekpark/skatepark och Ärvinge bollplan.

Läget är särskilt lämpligt för studentbostäder med närhet till buss- och tunnelbana, centrum och Kistas kunskapsintensiva näringsliv.

För att minska höjden på studenthuset har planen reviderats. Upptill har huset smalnats av och två våningsplan tagits bort.

Varför?

Detaljplanen kommer att utgöra ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål. Detaljplanen bidrar också till att stärka kopplingarna till omgivande områden och stadsdelar med kvalitativa offentliga miljöer och funktioner.

Vem?

Byggherren JHCS fastigheter ansvarar för uppförandet av de nya bostäderna, förskolan och ungdomsgården.

Stadsbyggnadskontoret har ansvarat för upprättande av detaljplan och myndighetsutövning vid bygglovsprövning.

Exploateringskontoret ansvarar för åtgärder på allmän platsmark, d.v.s. förändringen av Jyllandsgatan, Thorvaldensgången och Kistagången m.m.

När?

Plansamråd genomfördes under perioden 28 januari – 11 mars 2014. Inkomna synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse som godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 12 juni 2014.

Efter samrådet har förslaget reviderats och ställs ut för granskning under perioden 26 november 2014 – 9 januari 2015.

För att minska höjden på studenthuset har planen reviderats. Upptill har huset smalnats av och två våningsplan tagits bort, vilket motsvarar ett bortfall på cirka 10 lägenheter. Revideringen av planen innebär cirka 230 studentlägenheter, cirka 120 hyresrätter, en förskola om 5 avdelningar samt en fritidsgård.

Detaljplanen vann laga kraft 16 november 2016.

Översiktskarta som visar ungefärligt planområde med röd markering.
Översiktskarta som visar ungefärligt planområde med röd markering.
Situationsplan som visar planområdet (Funkia AB)
Situationsplan som visar planområdet (Funkia AB)
Planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Vy över planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Perspektiv som visar Jyllandsgatan med föreslagen bebyggelse inom kv Anholt (Utopia Arkitekter AB)
Perspektiv som visar Jyllandsgatan med föreslagen bebyggelse inom kv Anholt (Utopia Arkitekter AB)
Vy över husen mot Kistagången, torgytan och bebyggelsen inom kv Ålborg 1 (Utopia Arkitekter AB)
Kistagången, torgytan och bebyggelsen inom kv Ålborg 1 (Utopia Arkitekter AB)

Vill du veta mer?

Planen vann laga kraft 16 november 2016. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet som skett fram tills dess.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Dialog och samråd

Kontakt

Joakim Norell

Projektledare, Exploateringskontoret

Ewa Wåhlin

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, Exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden