Vy över gata kantad med hus och grönska. Människor promenerar på gångväg.
Visionsbild med Älvsjövägen och parkeringshus, från söder. Illustration: AIX Arkitekter

Älvsjövägen

Älvsjö
Planerat

Detaljplan 3 i planområde Kabelverket omfattar ny bebyggelse längs med Älvsjövägen. Nytt grönstråk, ny förskola, befintlig ekbacke och två ytterligare byggnadskvarter inom den centrala delen i kvarteret Kabelverket. Detaljplanen är del av Kabelverket 8 m fl och del av Solberga 2:1 i stadsdelen Solberga.

Projektfakta

Ca 660 bostäder och lokaler planeras

Totalt planeras etappen kunna inrymma ca 660 lägenheter. Större delen av planområdet utgörs av tidigare industri- och kontorsområde. Förslaget innebär lokaler i bottenvåning och en ny förskola. Planen syftar även till att säkerställa hänsyn och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, samt en park och ett grönt stråk mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.

Förslaget bygger på att skapa en hållbar stadsmiljö med urbana öppna torg och parker, samt intima och lummiga gårdsmiljöer. Panncentralen och kontorshuset mot Älvsjövägen bevaras. Kvartersstrukturen blir uppbruten för att få in ljus i den täta exploateringen. Gator görs om till så kallade gångfartsgator för att prioritera gående och cyklister i området.

Tidplan

Detaljplanearbetet påbörjades i slutet av 2014. I slutet av juni 2015 avgjordes en projekttävlingen för etappen med syfte att ta fram ett utvecklingsbart förslag till hur ett stort bostadsområde kan utformas med en hög volym bostäder och attraktiva miljöer. Det vinnande förslaget, Dela&Delta av AIX Arkitekter, kommer att utvecklas vidare i den kommande detaljplaneprocessen.

Samråd genomfördes 11 maj till 22 juni 2016. Samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 1 juni på Älvsjö stadsdelförvaltning. Samrådsredovisningen presenterades tredje kvartalet 2016.

Bildgalleri

Illustration över hus.
Illustrationsvy med Älvsjövägen i förgrunden. Illustration: AIX Arkitekter
Flygfoto över bebyggelse med illustration av framtida hus inritade.
Flygfoto över Kabelverket Älvsjö. Vision för ny bebyggelse i vitt.
Vy över gata kantad med hus och grönska. Människor promenerar på gångväg.
Visionsbild med Älvsjövägen och parkeringshus, från söder. Illustration: AIX Arkitekter
Flygfoto över bebyggelse
Flygfoto över Kabelverket, Älvsjö.
Ritning över område med detaljplanerna markerade
Situationsplan för området Älvsjö Kabelverket.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakter

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Hannes Appelgren

Projektledare, exploateringskontoret

Ann-Sofi Rundquist

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om planområdet

Så planeras stadsutveckling