Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Alptanäs 1

Kista
Genomfört

En bilfirma i Kista industriområde bedriver sin verksamhet på en fastighet med tidsbegränsat bygglov. Ändring i detaljplanen så att bilfirman kan fortsätta sin verksamhet på platsen.

Projektfakta

Vad?

På fastigheten Alptanäs 1 finns en byggnad som består av två huskroppar, sammanbundna av en lägre länga. Den ena huskroppen är ett kontorshus i fyra våningar, den andra en bilhandelsanläggning.

Förslaget innebär ingen förändring av bebyggelsen inom planområdet.

Varför?

Hedin Transportbilcenter på fastigheten Alptanäs 1 i Kista hade ett tidsbegränsat bygglov som gick ut den 31 januari. I och med ett förslag om bekräftelse i detaljplanen kan bilcentret fortsätta sin verksamhet, det vill säga bilförsäljning, bilreparationer, service samt användning av kontor.

Förslaget stämmer överens med de mål staden har för sin planering och de intentioner om Kistas utveckling som anges i översiktsplanen och i framtidsversionen Kista Science City.

När?

Planen vann laga kraft 2 januari 2016

Vem?

Planområdet ägs av Hedin Kista Fastighet AB. Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplanen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden