Perspektiv från väster. Byggnadsvolymen vid korsningen Bällstavägen/Kratsbodav. föreslås högre än övriga, för att markera hörnet i kvarteret. Bild: Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor.
Byggnadsvolymen vid korsningen Bällstavägen/Kratsbodavägen. Bild: Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor.

Alphyddan 11

Mariehäll
Pågående

Planförslaget innebär att befintlig industribyggnad får rivas och ersättas med två byggnader om 4-8 våningar. Totalt möjliggörs cirka 90 bostäder samt lokaler för centrumändamål i bottenvåningen mot gatan.

Projektfakta

Vad?

Planområdet ligger vid Bällstavägen och omfattar fastigheten Alphyddan 11 som ligger nedaför ett skogsparti på en höjd. Här planeras 90 nya bostäder i två L-formade byggnader som blir cirka fyra till åtta våningar med takterrasser, garage under bostadsgården samt ett centrum. Man föreslår ett cykelgarage, lokalen i bottenvåningen, kantstensparkering och en blandning av entréer för att ge Bällstavägen en mer stadsmässig karaktär.

När?

Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden 24 september 2015 och vann laga kraft den 1 november 2015.
Byggnation pågår.

Vem?

Einar Matsson AB är byggherre.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden