Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Ålgrytevägen

Nytt bostadsområde i Sätra

Ålgrytevägen planeras utvecklas till ett nytt bostadsområde i kanten mot Sätraskogens naturreservat. Utveckling förutsätter att kraftledningen från Beckomberga till Bredäng kablifieras, vilket preliminärt är planerat till 2023.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Projektfakta

Vad?

Kablifiering av luftledningen frigör stora markytor längs Ålgrytevägen västra sida. På dess östra sida har Primula Byggnads AB och AB Svenska Bostäder större markparkeringar som planeras vara del av utredningsområdet. En exploatering i området skapar förutsättningar för en kaj mot naturreservatet och en tydlig ny gräns gentemot Bredängs camping. Utredningsområdet beräknas på ett mycket tidigt skede kunna rymma totalt ca 700-1200 lägenheter.

När?

Planarbetet är för närvarande vilande i väntan på ny tidplan för markförläggning av kraftledning.

Vem?

Primula Byggnads AB och AB Svenska Bostäder är befintliga tomträttsinnehavare inom området. Bolagen tilldelades i november 2016 rollen som ankarbyggherrar samt en markanvisning om vardera 150 lägenheter om cirka 15000 kvm BTA.

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad