Skiss över nya byggnaden. Vy mot sydvästra hörnet, korsningen Hjulstavägen-Rinkeby Allé.

Akalla 4:1

Rinkeby
Planerat

Detaljplan för ett bostadshus med 54 vård- och omsorgsboendeplatser samt sex LSS-bostäder i korsningen Rinkeby allé och Hjulstavägen i Rinkeby.

Projektfakta

Vad?

Ett omsorgsboende med 54 vård- och omsorgsbostäder och sex LSS-bostäder uppförs av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Byggnaden placeras utmed gatan och får bli upp till fem våningar med kommersiella lokaler för handel i delar av bottenvåningen. Området ligger ca 400 meter från Rinkeby centrum och tunnelbanan.

Planområdet utgörs idag av en mindre anlagd grönyta samt en gång- och cykelväg. Delar av förskolegården inom Kvarnvalsen 1 kommer att tas i anspråk, då gångstråket flyttas österut. Ytan ska kompenseras genom att förskolegården utökas mot söder.

Varför?

Micasa Fastigheter i Stockholm AB har erhållit markanvisning för vård- och omsorgsboende samt ett LSS-boende med ca 60 bostäder inom del av Akalla 4:1 och Kvarnvalsen 1.

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på förslaget och möjligheten att uppföra ca 60 bostäder för vård och omsorg i centrala Rinkeby med handel i delar av bottenvåningen. Projektet är en viktig del i att uppfylla stadens bostadsmål med en god boendemiljö. Den tidigare trafikseparerade gatan omvandlas nu till en promenadvänlig stadsgata kantad av lokaler.

Förslaget stämmer väl överens med strukturplanen för Rinkeby Allé, liksom med Vision Järva 2030 avseende stadsutvecklingsteman såsom ”utveckla de centrala stråken” och ”länka samman stadsdelarna”.

När?

Den beräknade tidplanen är följande:

  • Start-PM 2:a kvartalet 2015
  • Samråd 4:e kvartalet 2015
  • Granskning 1:a kvartalet 2016
  • Antagande 2:a kvartalet 2016

Vem?

Micasa Fastigheter i Stockholm AB har erhållit markanvisning.
Planavtal med AB Svenska Bostäder.

Situationsplan över byggnadens placering. Gångstråket kommer att flyttas österut mot förskolan.
Situationsplan. Gångstråket kommer att flyttas österut mot förskolan.
Karta över Rinkeby och var byggnaden planeras.
Karta över Rinkeby. Rinkeby. Ungefärligt planområde inom röd markering.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret