Tre nya bostadshus i Bandhagen

Bandhagen
Planerat

Detaljplan för att bygga tre bostadshus om fem våningar med cirka 90 lägenheter vid Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen.

Projektfakta

90 nya lägenheter vid Grycksbovägen

Tre bostadshus om fem våningar med cirka 90 lägenheter planeras vid Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen. De tre bostadshusen utgörs av lamellhus som följer formen på tomten och placeras längs Grycksbovägen och Örbyleden så att de skapar en tydlig gräns mellan gata och gård. Byggnaderna är tänkta att tillsammans med bebyggelsen i kvarteret Diabilden förtydliga Grycksbovägens gaturum och skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. 

Byggnaderna anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla omkringliggande miljön genom sin skala, kulör och detaljer. Vidare ska planen ordna parkering och angöring inom egen tomt och att säkerställa natur och befintliga gång- och cykelvägar.

Koncept Stockholmshus

De planerade bostäderna är så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är namnet på det huskoncept som tas fram gemensamt av de kommunala bostadsbolagen ochStockholm stad för att möjliggöra byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. 

Bandhagen viktig knytpunkt

Syftet är att förtäta Bandhagens centrum med bostäder i enlighet med översiktsplanens strategi ”Satsa på attraktiva tyngdpunkter”. Här finns bra kollektivtrafik med tunnelbana runt knuten, och flertalet busslinjer. Servicen i området väl utbyggd och kan i och med detta förslag ytterligare byggas ut. 

Planområde

Planområdet utgörs av del av fastigheterna Lådkameran 1 och Örby 4:1 som ägs av Stockholms stad. Fastigheten Lådkameran 1 är upplåten med tomträtt till Micasa Fastigheter AB. 

Tidplan

  • Samråd 14/2- 14/3 2017
  • Granskning 2:a kvartalet 2017
  • Antagande 4:e kvartalet 2017

Familjebostäder bygger

Exploateringsnämnden beslutade den 15 april 2015 att anvisa mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Örby 4:1 till AB Familjebostäder. Familjebostäder kommer att få tomträtt för området.

Sedan start-PM har det markanvisade området delats upp så att detaljplan nu tas fram för ett delområde.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Planområdetslä ge i stadsdelen.
Illustrationsplan över de tre husen ovanifrån.
Illustrationsplan framtagen av Tyréns.
Perspektiv från gården, källa Tyréns.
Perspektiv från Grycksbovägen, källa Tyréns.

Kontakt

Renoir Danyar

Arkitekt , stadsbyggnadskontoret