Studentlägenheter i Kärrtorp

Kärrtorp
Planerat

Förslaget innebär cirka 450 nya studentlägenheter väster om Kärrtorps centrum vid Söderarmsvägen.

Projektfakta

450 studentboenden i tre huskroppar

Detaljplaneförslag för Hammarbyhöjden 1:1 Fäholmaskogen innebär ungefär 450 studentlägenheter byggs i tre huskroppar om fem våningar. De tre byggnaderna har gavlar och entréer mot Söderarmsvägen och trappas uppför sluttningen i Fäholmaskogen.

Fler studentbostäder behövs

Byggnaderna ger ett värdefullt bidrag till antalet kategoribostäder för studenter i Stockholm och hjälper till att uppfylla Stockholms bostadsmål om 40 000 bostäder till år 2020. Planområdets läge innebär bra kommunikationer vid Kärrtorps centrum. De föreslagna byggnaderna bidrar till att Söderarmsvägen får en större stadsmässighet och blir ett levande tryggt stråk mot Kärrtorps centrum och Kärrtorpsvägen.

Ägare och byggherre

Järntorget

Tidplan

Följande tidplan har bedömts för den fortsatta detaljplaneprocessen:

Plansamråd 14 mars – 2 maj
Granskning kvartal 3 2017
Antagande kvartal 4 2017

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Flygfoto över området markerat med röd ring.
Planområdet inringat i rött. Kärrtorp centrum inringat i blått.
Vy mot skogsområdet från Söderarmsvägen
Bild på skogsområdet som planeras bebyggas från Söderarmsvägen
Skiss ovanifrån på byggnaderna
Skiss över byggnadernas placering ovanifrån

Kontakt

Johanna Rosvall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Ann Wetterström

Projektledare, exploateringskontoret