Flygfoto över området där IBMs lokaler finns. Området inringat i rött.

Nya kvarter på gamla IBMs kontor

Kista
Planerat

IBMs tidigare kontorsanläggning vid Hanstavägen i nordvästra Kista görs om till ett nytt kvarter med nya bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, stråk och parker.

Projektfakta

Nya kvarter med cirka 2000 bostäder

IBM:s kontorsverksamhet flyttar till modernare lokaler och frigör fastigheten Odde 1 för etablering av bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, stråk och parker. Byggnaderna får goda offentliga miljöer med lokaler i bottenvåningarna som skapar en stadsmiljö.

I planarbetet prövas möjligheten att uppföra cirka 2000 bostäder, varav 1100 bostadsrätter, 550 hyresrätter, 350 studentlägenheter och ett gruppboende. Eventuellt behov av skolor ska utredas i planprocessen.

Stor hänsyn ska tas till de kulturhistoriska värdena förknippade med IBM:s anläggning samt befintlig grönstruktur i området. Planläggningen syftar även till att utveckla del av en stadsdelspark samt en kvarterspark.

Norra Kista utvecklas

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med översiktsplanen och visionen för Kista möjliggöra en utveckling av de norra delarna av Kista till en funktionsblandad stadsdel med bostäder, verksamheter, service, handel, kultur och rekreation. 

Detaljplanen kommer att utgöra ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en ökad social hållbarhet och integration genom att förtydliga och stärka kopplingarna till omgivande områden och stadsdelar med kvalitativa offentliga miljöer och funktioner.

Planering

Vid exploateringsnämndens möte den 21 maj 2015 antogs ett inriktningsbeslut om markanvisning till IBM Svenska AB för bostäder inom fastigheten Odde 1 samt del av Akalla 4:1. 

Stadsbyggnadsnämnden tog beslut den 14 januari 2016 om att påbörja planarbete.

Vilka planerar?

Stockholms stad tillsammans med IBM Svenska AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Toft

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karolina Embring

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jonas Norberg

Projektledare, exploateringskontoret