Projekt Planerat

Ny förskola i Skarpnäck Gård

Bagarmossen

Förslag till detaljplan för att bygga en ny permanent förskola med cirka åtta avdelningar. På marken finns det idag en mindre tillfällig förskola.

Projektfakta

Ny permanent förskola med åtta avdelningar

I förslaget till detaljplan byggs en permanent förskola med cirka åtta avdelningar på del av fastigheten Skarpnäck 1:1 i Bagarmossen. Idag finns en förskola med två avdelningar som har tillfälligt bygglov på platsen.

Den tillfälliga förskolepaviljongen ersätts med en ny permanent byggnad för att skapa en mer långsiktig lösning av förskoleplatser i närområdet. Flera mindre och tillfälliga förskolor i området med en eller två avdelningar kan slås ihop till en permanent förskola.

Den planerade byggnaden blir SISAB:s konceptförskola med åtta avdelningar i två plan på omkring 1500 m2. Byggnaden rymmer åtta avdelningar för totalt 144 barn.

Byggnaden placeras på ungefär samma läge som den befintliga förskolepaviljongen men tar upp nästan dubbelt så stor yta. En mindre del av grönområdet behöver användas för att skapa en större gård och en tydlig entré in till skogsområdet.

Planområde

Planområdet ligger i östra delen av Bagarmossen, i mynningen av Lillåvägen, utmed Stångåvägen. Området omges av grönområdet Rättvisan och bostadskvarter i Bagarmossen. Planområdet är cirka 1 ha och är del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1.

Stort behov av förskoleplatser i området

Planförslaget bidrar både till behovet av att lösa förskoleplatser och till att uppfylla Stockholms mål om goda boendemiljöer.

En sammanslagning av förskolorna innebär också att tomtmark frigörs till förmån för några av de cirka 1400 nya bostäderna som ska byggas i Bagarmossen enligt programmet för Bagarmossen-Skarpnäck – som antogs hösten 2016.

Tidplan

  • Plansamråd Kv 2 2017
  • Granskning Kv 4 2017
  • Antagande i SBN Kv 1 2018

Vem planerar?

Planområdet omfattar del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, ägs av Stockholms stad. SISAB har fått en markanvisning för nybyggnation av förskola. I nuläget äger och förvaltar SISAB en förskola om två avdelningar i en tillfällig paviljong på området.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hedda Nilsson Orviste

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad