Bild på föreslagen tomtindelning i en situationsplan.
Föreslagen tomtindelning (blå heldragna linjer), föreslagen placering av ny bebyggelse (blå objekt) samt föreslagen ny infart och skaftväg (gråmarkerat område). Orange linje visar på föreslaget planområde. Bild ovan beskriver en möjlig utformning, men andra sätt kan också vara möjliga.
Projekt Planerat

Fyra nya enbostadshus i Fagersjö

Fagersjö

Förslag till detaljplan där befintlig fastighet Fagersjö 4:1 i Fagersjö vid sjön Magelungen styckas av till fyra småhusfastigheter med ett enbostadshus per fastighet.

Projektfakta

Fastigheten delas i fem delar

Förslag som innebär att en befintlig villatomt med tomtareal på 0,5 hektar styckas av till fyra nya fastigheter med ett enbostadshus och cirka 600 -700 kvm tomtareal per fastighet. Planområdet är beläget i Fagersjö mellan sjön Magelungen och Havsörnsvägen.

Det föreslagna planområdet innefattar en inhägnad villatomt bestående av fastigheterna Fagersjö 4:1, Fagersjö 4:2 och Höjdkurvan 5. Planområdet innefattar även del av Farsta 2:1. Villatomten innefattar i dagsläget planlagd kvartersmark samt parkmark. Parkmarken inom villatomten har aldrig genomförts och staden har heller inte haft för avsikt att lösa in den resterande parkmarken. Området ligger cirka 2 km från Hökarängen tunnelbanestation och cirka 2,5 km från Farsta tunnelbanestation.

Fyra nya enbostadshus

I förslaget placeras två nya husbyggnader i norra delen med gavelsidorna mot befintlig byggnad, och två husbyggnader i södra delen placeras vinkelrätt mot befintlig byggnad med gavelsidorna mot Magelungen. Se bild högst upp på sidan. Idéerna gällande tomtstorlek och placering av byggnader är fortfarande i ett tidigt skede och kommer att behöva utvecklas i det fortsatta planarbetet.

Ny infartsväg

Planförslaget gör det också möjligt att göra om allmän platsmark på del av Farsta 2:1 till kvartersmark för att skapa en ny infartsväg från Havsörnsvägen. En mindre del av fastigheten Fagersjö 4:1 sydvästra hörn blir allmän platsmark så att strandpromenaden blir mer synlig från entrén i väster och därmed mer tillgänglig.

Ägare

Fastigheterna Fagersjö 4:1, Fagersjö 4:2 samt Höjdkurvan 5 är i privat ägo. Farsta 2:1 ägs av Stockholms stad.

Tidplan:

  • Start -PM 2 februari 2017
  • Plansamråd kvartal 4 2017
  • Granskning kvartal 1 2018
  • Antagande kvartal 2 2018
Karta på området med fastigheten inringad med rött.
Ungefärligt planområde inom röd markering.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erik Thurell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad