Bilden visar en karta med detaljplaneområdet för etapp 2 norra markerat.
Den streckade linjen markerar detaljplaneområdet för etapp 2 norra.
Projekt Planerat

700 nya bostäder på Årstafältet, etapp 2, norra

Östberga

Staden föreslår flera nya kvarter med ca 700 nya lägenheter varav upp till ca 500 studentbostäder och lokaler för service och handel. Samråd om detaljplanen för hela etapp 2 hölls hösten 2015. Sedan dess har etapp 2 delats upp i två delar: etapp 2 södra och etapp 2 norra. Detaljplanen för etapp 2 norra skickas ut på granskning under första kvartalet 2018.

Projektfakta

700 nya lägenheter och nya lokaler

Staden föreslår flera nya kvarter med ca 700 nya lägenheter varav upp till ca 500 studentbostäder och lokaler för service och handel. Från tvärbanans befintliga hållplats "Årstafältet" planerar vi ett stråk ner mot det nya stadsdeltorget och den stora parken. Vi planerar ett parkeringsgarage (främst för de boende i området), kontor och eventuellt hotell. Tanken är att det ska finnas möjlighet till lokaler för kulturaktiviteter, till exempel ett bibliotek eller konstnärsateljéer. 

Genom att involvera flera olika byggherrar i projektet hoppas vi få variation i bebyggelsen, både i höjd och form. Byggherrar är Midroc Property Development AB, Småa AB, Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och Stockholm parkering. 

Visionen för Årstafältet

Den övergripande visionen är att utveckla Årstafältet till en attraktiv och varierad stadsdel med fina offentliga miljöer. Årstafältet ska bidra till att koppla samman Årsta och Östberga som idag är ganska segregerade. Årstafältet ska bli en hållbar stadsdel både ekologiskt, socialt, ekonomiskt och demokratiskt.

Etapp 2 har utformats i enlighet med visionen. Etappen har det mest centrala läget på Årstafältet och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar.

Sedan samrådet 2015 har etappen delats in i två delar: etapp 2 södra och etapp 2 norra. Stadenhar tagitfram separata detaljplaner för respektive del.

Tidplan

Just nu arbetar vi med att revidera strukturen efter förändrade förutsättningar och synpunkter som kom in under samrådet. Revideringarna syftar främst till att ta bättre hänsyn till omgivande trafikleder och att anpassa strukturen till ändrad kollektivtrafikplanering (nya tunnelbanan).

Detaljplanen är tänkt att skickas ut på granskning under första kvartalet 2018 och väntas antas i kommunfullmäktige hösten 2018.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Kontakt

David Segerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Peny

Plankonsult, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Bildgalleri

Bilden visar en karta med detaljplaneområdet för etapp 2 norra markerat.
Den rosamarkerade ytan är detaljplaneområdet för etapp 2 norra.
Bilden visar en karta med detaljplaneområdet för etapp 2 norra markerat.
Den streckade linjen markerar detaljplaneområdet för etapp 2 norra.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad