Bilden visar den föreslagna nya bebyggelsen längs den nya gatan vid naturreservatet.
Husen längs den nya gatan ska gestaltas och byggas enligt Stockholmshusmodellen. Husarkitekt: Larsson arkitekter, perspektiv: Wec 360.
Projekt Planerat

600 bostäder vid Kärrtorps IP

Kärrtorp

Nära Kärrtorps IP planerar staden för cirka 600 nya lägenheter och en ny förskola. Det blir blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter. Samrådet om detaljplanen för området hölls våren 2017. Planen kan antas tidigast våren 2018.

Projektfakta

600 nya bostäder och en ny förskola planeras

Staden föreslår ca 600 nya bostäder och en ny förskola i området nära Kärrtorps idrottsplats. Ungefär 400 av lägenheterna blir hyresrätter och ungefär 200 bostadsrätter. De flesta husen blir 4-6 våningar höga men ett hus med fler våningar planeras nära en av entréerna till naturreservatet.

Förutom att bygga fler bostäder är ett viktigt mål med projektet att göra det lättare att röra sig mellan Kärrtorp, Björkhagen och Bagarmossen. Därför föreslås två nya bilvägar till de nya kvarteren. De anläggs som två "öglor" som kopplas till befintliga gator. Vägarna löper längs naturreservatet förutom vid ett parti där marken är väldigt kuperad. Vägarna har både promenad- och cykelstråk.

För att göra det lättare att ta sig till naturreservatet föreslår staden nya entréer och stigar och att de befintliga stigarna förbättras. Skyltningen till reservatet ska också bli bättre.

400 hyresrätter inom Stockholmshusprojektet

Ungefär 400 av de 600 lägenheter som föreslås i detaljplanen ska byggas enligt principerna för Stockholmshusprojektet. Stockholmshusen är en av stadens satsningar för få fram fler hyresrätter snabbare och till rimlig kostnad. I just det här projektet är Svenska Bostäder byggherre.

Läs mer om Stockholmshusen

Svenska Bostäder och Abacus bygger

Projektet leds av Stockholms stads exploateringskontor och stadsbyggnadskontor.

Byggherrar är Svenska Bostäder och Abacus Bostad AB. Exploateringsnämnden fattade beslut om markanvisning till Svenska bostäder för 400 hyresrätter i november 2015. I april 2016 fick Abacus markanvisning för 200 bostadsrätter.

Tidplan

Samråd om detaljplanen hölls under perioden 3 maj - 16 juni 2017. Samrådsmöte/öppet hus hölls den 23 maj. Detaljplanen kan antas tidigast våren 2018 och byggstarten för stadens markarbeten blir då hösten 2018. Husen börjar byggas ungefär ett halvår senare. Inflyttning blir tidigast i början av 2021.

Mätningar i grönområdet våren/sommaren 2017

Stadens konsult WSP har under våren påbörjat en geoteknisk och hydrologisk utredning. WSP ska mäta bland annat grundvattennivåer och undersöker berg och lera. Grundvattenrör är satt för att över tid kunna mäta av grundvattnet. Med start vecka 25 kommer WSP påbörja geotekniska undersökningar. Utredningen beräknas bli färdig under hösten 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Bilden visar de nya husen som planeras längs Sockenvägen.
De nya husen längs Sockenvägen ska gestaltas och byggas enligt Stockholmshusmodellen. Husarkitekt: Larsson arkitekter, perspektiv: Wec 360.
Bilden visar den föreslagna nya bebyggelsen längs den nya gatan vid naturreservatet.
Husen längs den nya gatan ska gestaltas och byggas enligt Stockholmshusmodellen. Husarkitekt: Larsson arkitekter, perspektiv: Wec 360.
Illustration över planområdet.
Planillustration. Urban Minds.
De nya bostäderna planeras inom det rödmarkerade området nära Kärrtorps Idrottsplats..
De nya bostäderna planeras inom det rödmarkerade området nära Kärrtorps idrottsplats.

Frågor och svar

Kontakt

Madeleine Lundbäck

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Ann Wetterström

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad