Vy över gata kantad av hus. Person som promenerar.
Perspektiv mot byggnadens hörn och Sigurdsvägen. Källa: Bergkrantz Arkitekter AB.

Flerbostadshus vid Olovslunds station

Del av Åkeshov 1:1, Nockeby
Planerat

I Olovslund, vid korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen pågår planarbete för ett flerbostadshus med 19 seniorbostäder. Planområdet ligger invid Olovslunds spårvagnshållplats och omges flerfamiljshus och villabebyggelse. Platsen har ett fördelaktigt kommunikationsläge precis invid Olovslunds station.

Nyheter

Projektfakta

19 lägenheter för 55+

Plan för att komplettera befintlig bebyggelse intill Nockebybanans station Olovslund. Förslaget innebär att ett flerbostadshus med cirka 19 lägenheter byggs, som planeras som 55+-boende. Byggnaden uppförs i tre våningar. Byggnaden placeras med fasaden i direkt anslutning till Sigurdsvägen i öster och indragen fasad med förgårdsmark mot Skaldevägen i norr, vilket skapar en inneslutande gårdsmiljö. Bebyggelsen ska ta god hänsyn till omgivande stadsbildskaraktär och kulturmiljö.

Förutsättningar för planen är dels att parkering anordnas helt under marknivå med ett överbyggt, planterat däck som ansluter väl till omgivande mark och dels att det i hörnet Skaldevägen/Sigurdsvägen byggs en lokal i bottenplan innehållandes exempelvis gemensamhetslokal, kontor eller publik verksamhet/service.

Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål, åstadkomma goda boendemiljöer samt skapa fler bostäder i ett kollektivtrafikära läge.

Lekplatsen planeras flyttas

Befintligt område är idag parkmark som används för lekplats. Förslaget innebär att befintlig lekplats kommer att flytta till en närliggande plats norr om Skaldevägen. Den befintliga lekplatsen är sandad och innehåller diverse olika lekredskap. På den gräsbeklädda marken runtomkring finns ett flertal barr- och lövträd, som är värdeskapande inslag i miljön.

Vem?

Stockholms stad tillsammans med Riksbyggen.

Process

I oktober 2013 markanvisade exploateringsnämnden del av Åkeshov 1:1 till Riksbyggen. I en tidigare ansökan om markanvisning önskade Riksbyggen bebygga båda sidor av korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen. Ärendet återremitterades då parkeringsplatserna på norra sidan av Skaldevägen behövde vara kvar.

Stadsbyggnadsnämnden antog start-PM den 16 juni 2016. Samråd äger rum under perioden 5 september till 17 oktober.

Granskning planeras till februari-mars 2018 och antagande till juni 2018.

Bildgalleri

Vy på gata kantad av hus och grönska. Cyklist, bil och gående på gatan.
Perspektiv från Skaldevägen med föreslagen bebyggelse och indragen förgårdsmark. Källa: Bergkrantz Arkitekter AB.
Vy över gata kantad av hus. Person som promenerar.
Perspektiv mot byggnadens hörn och Sigurdsvägen. Källa: Bergkrantz Arkitekter AB.
Vy över gata kantad av hus. Person som promenerar längs gatan.
Perspektiv mot föreslaget byggnadshörn med lokal i bottenvåning mot Skaldevägen. Källa: Bergkrantz Arkitekter AB.
Illustration över hus och bebyggelse.
Flygvy från nordost som redovisar byggnadens föreslagna förhållande till gatan med fasad dikt an Sigurdsvägen och indragen bebyggelse mot Skaldevägen. Källa: Bergkrantz Arkitekter AB.
Kartvy med planområde och grönområde markerat
Olovslund planområde (markerat i lila) och grönområde (markerat i rosa).
Karta över Olovslund där planområdet är markerat med lila.
Karta över Olovslund där planområdet är markerat med lila.
Skissförslag ny park. Illustration: Tema Arkitekter.
Skissförslag ny park. Illustration: Tema Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet. Plansamråd om förslag till flerbostadshus vid Olovslunds station äger rum under perioden 5 september till 17 oktober 2017.

Bygg- och plantjänsten

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

I Olovslund, vid korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen pågår planarbete för ett flerbostadshus med 19 seniorbostäder. Huset byggs i tre våningar och ska anpassas till befintlig miljö och bebyggelse.

Planområde

Planområdet ligger invid Olovslunds spårvagnshållplats och omges flerfamiljshus och villabebyggelse. Platsen har ett fördelaktigt kommunikationsläge precis invid Olovslunds station.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 5 september 2017 – 17 oktober 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 samt på Alviks bibliotek, Gustavslundsvägen 26, 1 tr.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls onsdag den 20 september klockan 17.00 – 20.00, i Höglandsbiografen vid Höglandstorget. Presentation med frågestund äger rum kl. 17.30.

Kontakt

Stella Svanberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lisen Lans

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling