Flygbild med området markerat.
Ortofoto ovanifrån med områdena som planeras bebyggas i vit streckad linje.
Projekt Planerat

125 bostäder vid Garagevägen och Lidköpingsvägen

Hammarbyhöjden

Stockholm utvecklas och i Hammarbyhöjden byggs det många nya bostäder. Planförslaget Skolvärdinnan innehåller ca 125 lägenheter, 80 lägenheter längs Garagevägen och 45 lägenheter längs Lidköpingsvägen.

Projektfakta

Komplettering med 125 lägenheter

Detaljplanen föreslår ca 125 lägenheter i flerbostadshus varav 80 hyresrätter byggs enligt principerna för Stockholmshusen ( läs mer om Stockholmshusen här ). Detaljplanen föreslår också att en gångväg längs Garagevägen breddas och gatan omgestaltas, för att förbättra tryggheten i området.

Förslaget innebär uppförandet av två lamellhus i fem våningar längs Garagevägen och tre punkthus i sex våningar längs Lidköpingsvägen. Den planerade bebyggelsen ska bygga vidare på strukturen i Hammarbyhöjden med lamell- och punkthus med natur nära inpå bebyggelsen. Bebyggelsen ska även förhålla sig i gestaltning och höjd till befintlig bebyggelse längs Garagevägen och Lidköpingsvägen. Bostäderna ska utgöra ett kvalitativt tillskott boendemiljömässigt liksom arkitektoniskt.

Bebyggelsens placering i naturmarken ska ske varsamt och anslutningen mellan kvartersmark och allmän platsmark ska göras omsorgsfullt.

Stockholm växer

Projektet är en viktig del i att nå målet om 40 000 bostäder till år 2020 och ingår i Stockholmshusprojektet som syftar till att öka takten på bostadsbyggandet med ett fokus på hyresrätter med rimliga hyror. En komplettering i Hammarbyhöjden följer översiktsplanen och programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Tidplan

  • Samråd pågick 17 maj - 14 juni 2017.
  • Granskning av detaljplanen pågick 27 september- 25 oktober.
  • Detaljplanen beräknas tas upp för beslut i stadsbyggnadsnämnden vid årsskiftet 2017/2018.

Svenska bostäder och Erik Wallin bygger

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i samarbete med byggbolagen Svenska bostäder och Erik Wallin.

Bildgalleri

Illustrationsbild för bebyggelsen längs Garagevägen sett från s öder från korsningen Garagevägen/Paternostervägen .
Visionsbild över Garagevägen. ÅWL Arkitekter
Illustrationsbild för bebyggelsen längs Lidköpingsvägen sett från sydöst från korsningen Skarabacken/Lidköpingsvägen. Arklab
Illustrationsbild för bebyggelsen längs Lidköpingsvägen. Arklab

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Du kan även hitta information på Svenska Bostäder

www.svenskabostader.se

Kontakt

Sandra Öhrström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Miroslav Vujicic

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Mer om programområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad