Bild på de nya kvarteren som föreslås i Persikan.
Staden föreslår ca 1 240 lägenheter i sju nya kvarter. Illustration: Tengbom
Projekt Planerat

1 240 nya bostäder på östra Södermalm

Södermalm

I det gamla industrikvarteret Persikan på östra Södermalm, där SL:s bussdepå ligger idag, planerar Stockholms stad sju nya bostadskvarter med cirka 1 240 lägenheter. I mars 2017 antog kommunfullmäktige en detaljplan för området. Planen överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena i oktober 2017.

Rivningen

Rivningen av SL:s bussdepå

Vi får många frågor om rivningen av SL:s gamla bussdepå. Tidplanen för rivningen är inte fastställd ännu. Just nu arbetar exploateringskontoret med att förbereda entreprenadupphandlingen för rivningen. När den är klar kommer vi att gå ut med information om när rivningen startar och hur den kommer att gå till.

Redan nu kan vi dock säga att rivningen kommer att gå till på ett säkert sätt och enligt de riktlinjer som miljöförvaltningen och Naturvårdsverket har satt upp, bland annat när det gäller bullernivåer och arbetstider.

Så fort vi har ny information kommer vi att publicera den här på webbsidan.

Projektfakta

1 240 lägenheter i sju nya kvarter

Staden planerar att bygga sju nya bostadskvarter med totalt ca 1 240 lägenheter. Fördelningen blir ca 665 hyreslägenheter och 575 bostadsrättslägenheter. Staden planerar också för två nya förskolor med totalt 10-12 avdelningar. För att knyta ihop kvarteren planeras ett gång- och cykelstråk genom området.

Vår förhoppning är att Persikan ska bli en levande och varierad stadsdel. Vi planerar för lokaler i kvarterens bottenvåningar för butiker, bland annat en större livsmedelsbutik, och annan service. Tunnelbanans planerade förlängning, med uppgångar i området, kommer också att skapa mer dynamik.

Persikan är idag ett industrikvarter med SL:s bussdepå som en barriär i området. De nya kvarteren som planeras kommer att binda samman området vid Hammarby Sjö med övriga Södermalm och fungera som en fortsättning på den gamla stenstaden.

De viktigaste förändringarna i det förslag som skickades ut på granskning, och som kommunfullmäktige nu har godkänt, jämfört med förslaget från samrådet 2015 är att Bondegatan nu ansluter till Tegelviksgatan på samma marknivå, att "flyglarna" i kvarter 6 och 7 mot södra delen av parken utgått samt att bebyggelsefrontens volym och uttryck mot norr har bearbetats.

Tidplan

Detaljplanen för Persikan antogs i kommunfullmäktige den 6 mars 2017. Planen överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena i oktober 2017. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen. För att få domen överprövad där krävs att domstolen först ger prövningstillstånd.

Eftersom detaljplanen har överklagats har den ursprungliga tidplanen för byggstarten skjutits fram. Preliminärt börjar de första bostadskvarteren byggas 2019 eller 2020.

Innan bostäderna kan byggas ska den gamla bussdepån rivas. Tidplanen för rivningen är inte fastställd.

Genomförd planprocess

Våren 2015 var det samråd om detaljplanen och de synpunkter som kom in redovisades för stadsbyggnadsnämnden i november 2015. Förslaget omarbetades något och under perioden 31 augusti - 28 september 2016 var det omarbetade förslaget ute på granskning. Stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 8 december 2016.

Byggaktörer

Stockholms stad (exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret) projektleder arbetet.

Byggherrar är:

  • Seniorgården
  • Folkhem
  • SKB
  • Einar Mattson,
  • Svenska Bostäder
  • Stockholmshem
  • Veidekke
  • Wallfast
  • JM

Tanken med att involvera många byggherrar är att få variation i arkitekturen inom området. 

Bakgrund

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, vilket betyder 7 000 – 8 000 bostäder per år. När SL:s bussdepå flyttas till Fredriksdal frigörs stora ytor där det finns möjlighet att bygga nya bostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Farid Ahmed

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Bildgalleri

Här är en modellskiss av det nya kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från nordöst.
Här är en modellskiss över kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från sydväst.
Här är en modellskiss över kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från sydväst.
Visionsbild på den nya parken i kvarteret.
Visionsbild på den nya parken i kvarteret. Parken har arbetsnamnet Persikoparken. Illustration: Sweco
Visionsbild på det nya stråket genom kvarteret.
Visionsbild på det nya stråket genom kvarteret. Stråket har arbetsnamnet Persikogränd. Illustration: Sweco
Visionsbild på det nya torget i kvarter 1.
I kvarter 1 planeras ett nytt torg i hörnet vid Bondegatan och den nya gatan norr om kvarteret. Illustration: Sweco
Bild på kvarter 1a. Byggherre: Seniorgården. Skiss: White arkitekter
Kvarter 1a. Byggherre: Seniorgården. Skiss: White arkitekter
Kvarter 1b Barnängsgatan. Byggherre: Folkhem. Skiss: In Praise of Shadows arkitektur
Kvarter 1b Norra gatan. Byggherre: Folkhem. Skiss: In Praise of Shadows arkitektur
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 3. Byggherre: Einar Mattsson. Skiss: Semrén + Månsson
Kvarter 3. Byggherre: Einar Mattsson. Skiss: Semrén + Månsson
Kvarter 4. Byggherre: Svenska bostäder. Skiss: AQ arkitekter
Kvarter 4. Byggherre: Svenska bostäder. Skiss: AQ arkitekter
Kvarter 5. Byggherre: Stockholmshem. Skiss: ÅWL arkitekter
Kvarter 5. Byggherre: Stockholmshem. Skiss: ÅWL arkitekter
Kvarter 6a. Byggherre: Veidekke. Skiss: Engstrand och Speek
Kvarter 6a. Byggherre: Veidekke. Skiss: Engstrand och Speek
Kvarter 6b. Byggherre: Wallfast. Skiss: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor
Kvarter 6b. Byggherre: Wallfast. Skiss: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor
Kvarter 7. Byggherre: JM. Skiss: Lindberg Stenberg Arkitekter
Kvarter 7. Byggherre: JM. Skiss: Lindberg Stenberg Arkitekter
Kvarter 7. Byggherre: JM. Skiss: Lindberg Stenberg Arkitekter
Kvarter 7. Byggherre: JM. Skiss: Lindberg Stenberg Arkitekter

Frågor och svar

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad