Vy över stadsgata kantad med hus. Människor som cyklar om promenerar.
Kiltorget. Skissbild/visionsbild: Utopia, Sweco samt David Wiberg.

Västra Valhallavägen

Programmet för området Västra Valhallavägen är för närvarande vilande, det bedöms inte vara möjligt att bygga fler bostäder som planerat på grund av luftkvaliteten i området. Programmet innehåller ett förslag till strukturplan för nya bostäder, skola, idrottshallar och lokaler för kommersiell verksamhet.

Programfakta

Varför?

Staden planerar för bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser för runt 200 000 nya stockholmare fram till år 2030. Det innebär att många intressen ska samspela på en alltmer begränsad yta. Området mellan västra Valhallavägen och Ruddammen är ett av de områden där staden planerar för fler bostäder. Strategier för hur staden ska växa beskrivs i stadens översiktsplan, Promenadstaden. En av strategierna är att förtäta innerstaden och stärka centrala Stockholm. Området vid västra Valhallavägen har goda möjligheter att utvecklas till en ny spännande del av innerstaden.

Vad?

Målet är att utveckla området till en livfull del av innerstaden. Förslaget innehåller cirka 700 nya lägenheter, idrottshallar (en fullstor bollhall och en gymnastikhall), grundskola samt eventuellt ett gymnasium och nya förskolor planeras att rymmas inom programområdet.

Programförslaget innebär en omvandling av ett område som idag är präglat av trafik, till en tät, varierad bebyggelsemiljö med en struktur som är anpassad till den dramatiska topografin. I förslaget har en nytolkning av stenstaden gjorts med bebyggelse med hög täthet, omväxlande höjder och som är uppdelad i mindre fastigheter.

Området ska ges mer liv och rörelse och får en stadsmässig karaktär genom lokaler och verksamheter i fastigheternas bottenplan som vetter ut mot Valhallavägen. Västra delen av Valhallavägen omvandlas till en väl gestaltad gata som erbjuder goda promenad- och cykelmöjligheter.

Förslaget innebär nya och justerade sammanlänkande stråk, nya och upprustade stadsmässiga och gröna mötesplatser. Gröna promenadstråk leder genom området vidare ut mot Nationalstadsparken. Sparad grönska kompletteras med nya parkytor och byggnadernas väggar och tak nyttjas för grönska.

Vem?

Programförslaget är framtaget tillsammans med Utopia och Sweco.

När?

Arbetet med att ta fram ett program för området för att utreda och redovisa en helhet rörande utveckling och exploatering av markområdena norr om västra delen av Valhallavägen startade upp under hösten 2012. Programsamråd pågick under perioden 13 maj till 29 augusti 2014. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 18 maj 2016 godkände nämnden redovisningen av programsamråd.

De trafikprognoser som projektet tagit fram visar fortsatt mycket trafik på Valhallavägen vilket innebär svårigheter att klara luftkvaliteten på vissa sträckor. Med anledning av den problematik som finns kring luftkvaliteten tvingades stadsbyggnadsnämnden, vid nämndens möte den 18 maj 2016, konstatera att det i dagsläget inte är möjligt att bygga fler bostäder som planerat. Planen läggs därför vilande för att återupptas längre fram när olika åtgärder vidtagits för förbättrad luftkvalitet i området.

Film/3D-visualisering

Stockholms stad har tagit fram en film i 3D miljö som visar förslaget för programområdet vid västra delen av Valhallavägen.

Förslaget innehåller cirka 700 lägenheter, idrottshallar och skola.

Filmen visar översiktligt området idag och förslag till ny bebyggelse. Tanken är att flygningar över och i området och vyer från vissa platser tillsammans med skissbilder över platsen ska bidra till att ge dig en bild av förslaget och hur området kan komma att förändras

Filmen är cirka 3 minuter lång.

Dialog/samråd

Programsamråd för ny bebyggelse längs västra delen av Valhallavägen ägde rum 13 maj till 29 augusti 2014. Samrådsmöte hölls den 19 maj 2014.

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 18 maj 2016 godkände nämnden redovisningen av programsamråd.

Planen läggs vilande

Med anledning av den problematik som finns kring luftkvaliteten inom området tvingades stadsbyggnadsnämnden vid nämndens möte den 18 maj 2014 konstatera att det i dagsläget inte är möjligt att bygga fler bostäder som planerat. Planen läggs därför vilande för att återupptas längre fram när olika åtgärder vidtagits för att minska utsläppen i området.

Bildgalleri

Karta som visar området markerat i svart.
Karta över programområdet.
Fotovy över stadsgata med bilar. Parkeringsplats vid sidan av vägen. Träd och hus runt omkring.
Valhallavägen.
Vy över stadsgata kantad med hus. Människor som cyklar om promenerar.
Kiltorget. Skissbild/visionsbild: Utopia, Sweco samt David Wiberg.
Vy över trafikerad gata, kantad av hus. Människor promenerar på trottoarer.
Valhallavägen. Skissbild/visionsbild: Utopia, Sweco samt David Wiberg.
Vy över torgområde med träd, kantad av hus. Människor promenerar och umgås.
Esplanad. Skissbild/visionsbild: Utopia, Sweco samt David Wiberg.
Vy ut över stadsbebyggelse från terass. Människa som står och tittar ut.
Utblick. Skissbild/visionsbild: Utopia, Sweco samt David Wiberg.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nikara Movafaghi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad