Tyngdpunkt Farsta_ Visionsbild Bild: COBE
Visionsbild Tyngdpunkt Farsta Bild: COBE

Tyngdpunkt Farsta

Programmet konkretiserar hur Farsta kan utvecklas till en tyngdpunkt - en komplett, modern och promenadvänlig stadsdel. Förslaget innebär en knapp dubblering av antalet bostäder i stadsdelen.

Nyheter

Farsta utpekad tyngdpunkt

Stockholm växer - här ska vi bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030. Det innebär att staden ska få 31 procent fler bostäder jämfört med idag.

I Översiktsplan för Stockholm utpekas Farsta som en tyngdpunkt vilket innebär att rollen som ett betydande centrum i Söderort ska förstärkas. Det stödjer utvecklingen av en mer flerkärnig stad med täta och innehållsrika stadsdelar även i ytterstaden. 

Programmet konkretiserar hur Farsta kan utvecklas till en tyngdpunkt - en komplett, modern och promenadvänlig stadsdel. Förslaget innebär en knapp dubblering av antalet bostäder i stadsdelen till dagens ca 10 000 bostäder föreslås ytterligare drygt 8000 bostäder. Utöver bostäder föreslår programmet handel, verksamheter och de allmänna funktioner som en tyngdpunkt och en kraftigt ökad befolkning kräver, som förskolor, skola, parker, och grönstruktur.


Förslaget utgår från fyra strategier:
- Utveckla Farsta centrum

På de stora parkeringsytorna runt centrum planeras för bostäder, verksamheter och handel. Bostäderna delas in i tre kvarter med olika karaktär. Parkering till centrum kommer finnas i garage under jord. En ny bussterminal föreslås utmed Larsbodavägen. Detta ger utrymme för att omvandla Kroppaplan till ett välkomnande entrétorg. Nya parker och torg i anslutning till den nya bebyggelsen kompletterar Farsta torg med nya typer av mötesplatser.

- Skapa urbana stråk

Ny bebyggelse placeras utmed Farstas huvudvägar. Vägarna omvandlas till gator där samtliga trafikslag samsas i samma gaturum och som inbjuder till promenad och vistelse. Tät och blandad bebyggelse skapar trygga och orienterbara stråk genom stadsdelen.

- Vänd Farsta mot vattnet

Vid Magelungens och Drevvikens stränder utvecklas attraktiva boendemiljöer samtidigt som park- och naturmiljöerna stärks. Genom att överbrygga och omforma de vägar som idag utgör barriärer mellan centrala Farsta och vattnet skapas tillgänglighet till strandområdena för hela Farsta.

- Farstastråket

Befintliga parker rustas och kompletteras med nya parkytor för att bilda ett sammanhängande grönt stråk mellan Magelungen och Drevviken. Tillsammans med utvecklade strandpromenader bildas ett långt sammanhängande promenadstråk runt Farsta.Tyngdpunkt Farsta sker i samverkan mellan kommun, näringsliv och organisationer.


Ansvar för att driva arbetet har exploaterings- och stadsbyggnadskontoret, Farsta stadsdelsförvaltning, Atrium Ljungberg, Familjebostäder och Farsta företagsgrupp.

Frågor & svar

Bilder

Visionsbild ”Parkkvarteren” på nuvarande Storforsplan (COBE)
Naturpark vid Hökarängsbadet Bild: SLA
Visionsbild ”Stadskvarteren” på nuvarande Farstaplan (COBE)
Visionsbild Farstavägen utanför stadskvarteren (COBE)

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden

Visste du att

 • Farstabor

  55 693

  Bodde i Farsta den 31 december 2015

 • Cirka

  8 000

  nya bostäder kommer att byggas i Farsta till år 2025

 • Nya farstabor

  18 400

  förväntas flytta in i stadsdelen till och med år 2025

Kontakt

Anna-Stina Bokander

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Nils Tunving

Projektledare, Exploateringskontoret

Andreas Liljefors

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stadsbyggnadsprocessen

Så planeras staden 

Många vill bo i Stockholm, därför finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och bättre service. En rad olika regler, behov och idéer avgör var och hur staden ska bygga.

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.