Stora Sköndal

Markägaren Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms stad vill utveckla fastigheten Sköndal 1:1 med 4000 - 6000 bostäder, nya verksamheter med ytterligare 1000 - 2000 arbetsplatser och service.

Projekt i programområdet Stora Sköndal

Nyheter

Programområdet Stora Sköndal

Vad?

Genom programarbetet undersöks möjligheten att etappvis utveckla ett tillgängligt, tryggt och tillitsfullt stadsliv i Stora Sköndal. Tanken är också att skapa bättre offentlig service i stadsdelen samt att förbättra sambanden till övriga Sköndal och intilliggande områden.

I december 2015 startade programarbetet – den övergripande planeringen för Stora Sköndal. Programmet kommer att presentera en etappindelning för utbyggnaden av Stora Sköndal med indelning i framtida detaljplaneområden.

Detaljplaner inom programområdet
Arbete med detaljplan vid Magnoliatomten pågår.
Samråd för detaljplanen är 7 juni - 26 augusti 2016.

Varför?

Idag präglas området av Stiftelsen Stora Sköndals vårdverksamhet och högskola. Området har höga natur- och kulturvärden med en landskapsbild som är typisk för institutionsparken med dess varierande bebyggelse.

Ett tillskott med bostäder och verksamheter är välkommet i enlighet med stadens översiktsplan Promenadstaden. Förslaget stämmer också bra överens med inriktningen att planera för bostäder till människor med olika behov.

När?

I mitten av december 2015 beslutade stadsbyggnadsnämnden att programarbetet skulle starta.Till programarbetet behöver vi mer kunskap och erfarenhet från er som bor och är engagerade i Sköndal. Under maj 2016 genomförde vi en riktad tidig dialog.
Det kommer att ges flera tillfällen att lämna synpunkter på både programmet och de efterföljande detaljplanerna.

  • Tidig dialog programmet: maj 2016.
  • Samråd programmet: mars- april 2017.
  • Samrådsredogörelse programmet: andra kvartalet 2017
  • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2017

Vem?

Programmet tas fram av stadsbyggnadskontoret. Programarbetet drivs av stadsbyggnadskontoret i samarbete med markägaren Stiftelsen Stora Sköndal.

Stiftelsen Stora Sköndal - Området i framtiden

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Programområde på karta

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden.

Översiktplanen/ Promenadstaden

Kontakt

Veronika Borg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret