Stora Sköndal

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med markägaren Stiftelsen Stora Sköndal upprättat ett Program för Stora Sköndal med 4400 nya bostäder, nya verksamheter med ytterligare cirka 1500 arbetsplatser och service. Programmet ställs ut för samråd 2017-09-26 till 2017-11-06.

Inbjudan till samråd

Programområdet Stora Sköndal

Vad?

Programmet visar möjligheter för omvandlingen av Stora Sköndal till en blandstad med cirka:

 • 4400 nya bostäder (varav 350 bostäder för personer med särskilda behov),
 • 1500 nya arbetsplatser,
 • en utbyggd vård- och omsorgsverksamhet,
 • tre skolor,
 • ett utbyggt campus med gymnasium och högskola,
 • en idrottshall för personer med funktionsvariation och
 • nya gator, parker, stråk och torg.

Samtidigt bevaras 560 bostäder (varav 300 bostäder för personer med särskilda behov). Det betyder att det sammanlagt kommer finnas ca 5000 bostäder och sammanlagt 2500 arbetsplatser i det framtida Stora Sköndal.

Programmet ska fungera som underlag till kommande detaljplaner för en utbyggnad av Stora Sköndal fram till 2035. Syftet är primärt att pröva lämpligheten i den föreslagna utbyggnaden med bostäder och verksamheter ­­– med fokus på vård, hälsa och utbildning – samt allmän platsmark. Programmet väger allmänna och enskilda intressen mot varandra och beskriver översiktligt konsekvenserna av förslaget.

Detaljplaner inom programområdet

Detaljplanen för Magnoliatomten har varit på granskning och förväntas antas under hösten 2017. I programmet presenteras ett förslag till etappindelning för utbyggnaden av Stora Sköndal.

En indelning i framtida detaljplaneområden återstår inför kommande detaljplaner.

Varför?

Stora Sköndal är stadsdelen Sköndals historiska hjärta och fastigheten som ägs och förvaltas av Stiftelsen Stora Sköndal utgör närmare hälften av stadsdelens samlade yta. I området finns idag Stiftelsen Stora Sköndals omfattande vård- och omsorgsverksamhet och hyresrätter för främst seniorer men även för studenter, ensamkommande barn och nyanlända familjer – i både friliggande småhus och lägenheter.

Boende, vårdtagare och deras besökare, anställda, studenter vid högskolan och förskolebarn från två förskolor sätter sin tydliga prägel på Stora Sköndal.

Ett tillskott med bostäder, service och verksamheter är välkommet i enlighet med stadens översiktsplan. Programarbetets mål är att utveckla Stora Sköndal för en ökad mångfald – en mer blandad stadsdel med en variation av upplåtelse- och boendeformer – och en socialt och fysiskt inkluderande miljö som är tillgänglig, trygg och tillitsfull.

Den föreslagna stadsstrukturen ska ge goda förutsättningar att utveckla en tät stadsbebyggelse med fler bostäder, arbetsplatser och tillgång till bättre service samtidigt som den ska ge Stiftelsen Stora Sköndal möjlighet att förvalta och utveckla sin verksamhet.

Förutsättningen för genomförandet av projektet är att ta hänsyn till höga kulturvärden, höga ekologiska värden, behov av nya mötesplatser och service samt möjligheter att utveckla den lokala infrastrukturen med bättre kopplingar till omgivningen och i förlängningen till centrala Stockholm.

Programsamråd

Under samrådet 2017-09-26 till 2017-11-06 kan du få information om förslaget, ställa frågor och lämna synpunkter.

Förslaget visas under samrådstiden på följande platser:

 • Stadsbyggnadskontoret, Tekniska Nämndhuset, Fyrkanten, Fleminggatan 4, öppet: vardagar 8–17. På stadsbyggnadsexpeditionen kan du få handlingarna utskrivna mot avgift.
 • Kristinahuset, Stora Sköndal, Herbert Widmans väg 7, öppet: vardagar 10–16, helger 11–15.
 • Sköndals bibliotek, Sköndalsvägen 91, öppet: måndagar 12–19, onsdagar och torsdagar 10–17 och lördagar 11–15.
 • Farsta bibliotek, Farstagången 8, öppet: måndagar, onsdagar och torsdagar 11–19, tisdagar 12–19, fredagar 10–18, helger 11–15.

Fysisk modell av förslaget

I Kristinahuset 2017-10-07 till 2017-10-31 och i Tekniska Nämndhuset 2017-11-01 till 2017-11-06.

Öppet hus

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 19 oktober 2017, 15:00–20:00 i Kristinahuset, Stora Sköndal, Herbert Widmans väg 7. Under öppet hus finns Stadsbyggnadskontorets projektledare och tjänstemän från stadens förvaltningar samt stiftelsens representanter på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

Lämna synpunkter

Synpunkter lämnar du skriftligt senast 6 november 2017.
Inkomna synpunkter och hur de beaktats i det fortsatta arbetet redovisas sedan i samrådsredogörelsen.

Skicka dina synpunkter via:

 • E-post med diarienummer i ärenderaden till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
 • Brev med diarienummer: Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Ange diarienummer: 2015-14204

Tidplan

Översiktlig tidplan:

 • Start-PM för programmet Stora Sköndal antogs februari 2015
 • Tidig Dialog inför programmet för Stora Sköndal genomfördes i maj 2016.
 • Samråd för programmet: 170926-171106
 • Öppet hus 17-10-19
 • Samrådsredogörelse programmet: första kvartalet 2018.
 • Ställningstagande för programmet i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2018.

Vem?

Programmet tas fram av stadsbyggnadskontoret. Programarbetet drivs av stadsbyggnadskontorets planavdelning i samarbete med markägaren Stiftelsen Stora Sköndal, stiftelsens konsulter och stadens förvaltningar.

Stiftelsen Stora Sköndal - Området i framtiden

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Illustration av lokalt centrum
Stora Sköndals nya lokala centrum - Berga torg - österut mot södra entrén till Flaten.
Illustration av området
Västra Flaten sett från Flatens naturreservat. Södra entrén till Flaten till vänster.
Illustration av skola i området
Ny förskola i Lövholmen & Ekbacken

Kontakt

Veronika Borg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad