Slakthusområdet, Arenaområdet
Slakthusområdet, Arenaområdet

Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel, service, nya parker och torg samverkar. Tradition och historia bevaras genom verksamheter kopplade till mat, dryck och evenemang.

Projektfakta

Stockholms stad planerar för cirka 4 000 nya bostäder med varierande utseende och för olika typer av hushåll och cirka 10 000 arbetsplatser, verksamheter och handel. Slakthusområdets tradition ska bevaras genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och står sida vid sida med ny arkitektur. Traditionen och historian tas tillvara genom publika verksamheter kopplade till mat, dryck och evenemang. Delar av Slakthusområdets företag flyttar till nya Larsboda livsmedelscenter.

Flertal förvaltningar berörda

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

Tidplan

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016, med ett antal olika dialogaktiviteter. Den 16 juni 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden samrådsredogörelsen för programmet. Godkännande av program och inriktningsbeslut för kommande arbete togs den 2 februari 2017. De sista markanvisningarna för etapp 1 är planerade till 7 december.

Första etappen

Anbudstävling en del av den första etappen pågick under våren 2017. Laterre Q-gruppen utsågs till vinnare och ska bygga ca 120 lägenheter i form av bostadsrätter. Fastighetskontoret bygga en idrottshall vid Boskapsvägen som ska samordnas med bostäder. Svenska Studenthus har fått markanvisning för att bygga 148 studentbostäder, 28 forskarbostäder och en förskola, totalt 176 lägenheter i form av hyresrätter. En markanvisning genomfördes under hösten 2017, som omfattade fyra kvarter för bostäder, varav hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter, och tre befintliga byggnader.

Succesiv utveckling

Området kommer att utvecklas successivt och i flera etapper med start under 2017. Detaljplaner vinner laga kraft, industriföretagen flyttar från området, bostäder och tunnelbanan börjar byggas.

Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart tidigast år 2030.

Mer om Slakthusområdet

Bildgalleri

Slakthusområdet
Slakthusområdet, park
Slakthusområdet, Rökerigatan
Slakthusområdet, Rökerigatan
Strukturplan Slakthusområdet
Slakthusområdet, Arenaområdet
Slakthusområdet, Arenaområdet

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Söderstaden

Söderstaden

Patrik Dahlin

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Arwidsson

Förvaltare, fastighetskontoret

Jenny Brolin

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ”Nytt om Söderstaden” belyser aktuella händelser och informerar om utvecklingen i projekt Söderstaden. Följande nyhetsbrev berör Slakthusområdet: 

Nyhetsbrev, Söderstaden, december 2015

Dialog/samråd Slakthusområdet

Genomförda möten för Slakthusområdet

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.

Samrådsmöte – öppet hus

12 januari hölls samrådsmöte i form av öppet hus om programförslaget. Totalt besökte ca 330 personer till öppet hus i foajén på Palmfelt center.

Dialogworkshop

Den 19 och 21 januari hölls dialogworkshops om Slakthusområdets utveckling. Kvällen bestod av presentation och grupparbete. Totalt deltog 45 personer vid de två dialogtillfällena.

Promenader

16 januari hölls promenader i Slakthusområdet på cirka 45 min. Det var dels en historisk promenad ledd av stadsmuseet, och en framtidspromenad ledd av stadsbyggnadskontoret. Totalt kom cirka 100 personer på de två promenaderna.

Kommande möten

Kommande detaljplaner i Slakthusområdet kommer visas upp under samrådstiden och då finns det möjlighet att lämna synpunkter.

Frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga, skicka den till oss som jobbar i projektet, via e-post, se adress under "Kontakt" .

Historik Slakthusområdet

Under 1800-talets sista decennier växte kunskapen om hur bakterie- och virussmittor sprids. Ett enträget arbete för förbättrad renlighet i hem, på arbetsplatser och inom sjukvården påbörjades. Även inom slakterinäringen blev frågan om sanitet av stor betydelse. Slakthusområdet har sedan 1912 varit en knutpunkt för mat och människor.

Vid sekelskiftet 1900 fanns över 100 privata slakthus runt om staden. De hygieniska förhållandena var av varierande kvalitet, liksom kontrollen av köttets frihet från smittor. Stockholms stad beslöt därför att slakten skulle ske i stadens regi och 1906 började man bygga ett modernt slakthus i Enskede. Många av byggnaderna uppfördes i jugendstil.

1906 skapades Stockholms slakthus- och saluhallsstyrelse, som fick i uppdrag att genomföra planerna på ett toppmodernt kommunalt slakthus i Enskede. Strax efter att det nya Slakthusområdet invigdes 1912 beslutades att allt kött som såldes i Stockholm skulle kontrolleras av staden och helst även slaktas vid Slakthuset.

Området har under åren fått växa och till slut blivit det som vi idag kallar för Slakthusområdet. Här har man i ett helt sekel hanterat och försörjt Stockholm med livsmedel i världsklass och samtidigt utvecklat Stockholms näringsliv och gastronomi med hjälp av bra råvaror, skickliga hantverkare och gediget entreprenörskap.

Idag finns drygt 250 företag i området med ca 3 800 anställda. Många byggnader och miljöer har stora kulturhistoriska värden.

Till hundraårsjubileet 2012 tog fastighetskontoret fram boken "Kött och blod" för att dokumentera och bevara områdets historia.

Boken Kött & Blod – Stockholmskällan

Slakthusområdet - The Meatpacking District (English)

Short facts

 • 3 900-4 200 dwellings
 • 90 000 sqm office/other working places in the preserved buildings
 • 20 000-30 000 sqm commerce/service in the preserved buildings
 • 90 000 sqm new office spaces
 • 90 000 sqm new spaces for commerce, restaurants and services
 • 1 new elementary school
 • 70 new preschool units
 • 4 new parks
 • 3 new squares
 • 5 km new bike lanes

Planning focus

From an area entirely focused on business, to a mixed district where dwellings, businesses, services and culture coexist. Tradition and heritage is being preserved by investment in public activities related to food, drink and events. Preserving cultural values and adding new, varied buildings and new public spaces, with focus in sustainable mobility.

Estimated time plan

 • Program 2012-2016
 • Program adopted winter 2017
 • First land allocation spring 2017
 • First building regulation plan starts fall 2017
 • Construction start 2019/2020
 • Move the meatpacking companies 2021
 • Subway construction 2019 - 2025
 • City district completed about 2030

Contact

For more information about Slakthusområdet/The Meatpacking District, please contact:

Patrik Dahlin
Agreement-, ground- and implementation issues
patrik.dahlin@stockholm.se

Uppdaterad